ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 5، ، شماره پی در پی 51

مقایسۀ عاشقانه‌های حماسی و غنایی (با تکیه بر «زال و رودابه»، «رستم و تهمینه» و «بیژن و منیژۀ» شاهنامۀ فردوسی و «خسرو شیرین» و «لیلی و مجنون» نظامی)

صفحه (115 - 133)
مرجان علی اکبرزاده زهتاب (نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 1398
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 1398

چکیده
مقالۀ حاضر، برآن است، عاشقانه‌های ادب حماسی و غنایی را با استناد به شواهد مثال شعری بکاود و تفاوتهای این دو را برشمارده، تحلیل کند. مهمترین پرسش پیش روی، این است که: با توجه به تفاوتهای سبک خراسانی و عراقی، عاشقانه‌های حماسی- به عنوان یکی از نمودهای سبک خراسانی-(«زال و رودابه»، «رستم و تهمینه»، «بیژن و منیژۀ» شاهنامه) با عاشقانه‌های غنایی- به عنوان یکی از نمودهای سبک عراقی-(«خسرو شیرین» و «لیلی و مجنون» نظامی) دارای چه وجوه تفاوتی است؟ یافته‌های تحلیلی این پژوهش چنین است: عشق در عاشقانه‌های حماسی، امری حاشیه‌ای به شمار میرود و در کنار دلاوریها معنا مییابد، اما عشق در عاشقانه‌های غنایی، هستۀ اصلی داستان و امری زیربنایی است. عاشق، در عشقهای حماسی، با وجود عشق، همچنان ابهت و غرور خود را حفظ کرده، آن را فدای معشوق نمیکند، اما عاشق در عشقهای غنایی، خاکسار، دردمند و نالان است. زنان به عنوان معشوق در عاشقانه‌های حماسی، پیشرو در عشق، فعّال و جسورند، اما در عاشقانه‌های غنایی، منفعل و تاثیر‌پذیرند. وصف زیبایی یار در عاشقانه‌های حماسی، مختصر، ملموس و زمینی است، ولی در عاشقانه‌های غنایی، بسیار مفصّل، لطیف، خیال‌انگیز و فرازمینی. توصیف طبیعت نیز در عاشقانه‌های حماسی، کوتاه، ملموس و زمینی، اما در عاشقانه‌های غنایی، بسیار طولانی، خیال‌انگیز و فرازمینی است.

کلمات کلیدی
عشق , عاشق , معشوق , ادب غنایی , ادب حماسی