ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 2، ، شماره پی در پی 36

شیوه‌های اطناب و بسط کلام در بوستان سعدی

صفحه (0 - 0)
فاطمه صالحی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
بی‌شک بوستان سعدی (سعدی‌نامه) از درخشان‌ترین آثار تعلیمی ایران زمین و از مظاهر اعلای فصاحت و بلاغت در زبان فارسی است. آنچه این منظومه را به اثری فاخر و گرانسنگ بدل ساخته ـ غیر از استفاده استادانه از آرایه‌های لفظی و معنوی مختلف و تصویرسازی ماهرانه از راه صورخیال و همچنین جهان‌بینی برترـ شیوه خاص رفتار سعدی با ماده خام زبان و عناصر زبانی است. اطناب یکی از مهمترین این عناصر زبانی و در عین حال یکی از هنرمندانه‌ترین شگردهای سخن‌پردازی سعدی در بوستان بشمار میرود که وی در مقام خطیبی نافذ، واعظی خیرخواه و معلمی دلسوز از گونه‌های متنوع آن، به کرات و با استادی هر‌چه تمامتر، در جهت تعلیم و هدایت مخاطب بسوی سعادت بهره جسته است. این مقاله میکوشد تا ضمن معرفی و بررسی مبحث بلاغی اطناب و انواع آن به تبیین شیوه‌ها و شگردهای بسط کلام در بوستان سعدی بپردازد.

کلمات کلیدی
رؤیا , تعبیر سلطانی ابرقوهی , سبک نثر , تعبیر خواب , بلاغت , علم معانی , اطناب , اطناب زیادت , اطناب بسط , بوستان سعدی