ماهنامه علمی سبک شناسی و تحلیلی متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسنامه نشریه
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.112 می باشد
نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر می گردد. این نشریه به بررسی و انتشار مقالات علمی تخصصی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی به عنوان ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی و با امتیاز"ب" در حوزه موضوعات زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است و دارای ضریب تأثیر 0.112 و با درجه کیفیت Q2 می باشد. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهش های کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه می باشد و مقالات را پس از داوری های مشارکتی و پذیرش به چاپ می رساند.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
ترجمه متون به انگلیسی
برای ترجمه متون خود به انگلیسی میتوانید با آقای محمد صادقی به شماره 09155512901 تماس حاصل فرمایید.
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.112
نمایه در گوگل اسکالر
تعداد ارجاعات نشریه
تعداد جلد در سال 12
تعداد دوره در سال 12
تعداد مقاله در سال 120
تعداد مقالات عرضه شده 5600
تعداد مقالات چاپ شده 1064
تعداد مقالات رد شده 4536
نرخ پذیرش(%) 19%
تعداد مقالات مروری چاپ شده 0
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1064
تعداد بازدید کننده مقالات 2090732
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 860416
تعداد صفحات مقالات 21280
تعداد کل منابع مقالات 15960

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 8، ، شماره پی در پی 54

شیوه‌ها و کارکردهای کم گرفت در غزلهای حافظ

صفحه (85 - 107)
زهرا جمشیدی (نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : اردیبهشت 1399
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : خرداد 1399

چکیده
یکی از مشخصه‌های اصلی شعر حافظ بلاغت کلام اوست. او با بکارگیری شگردهای مختلف ادبی توانسته به این مهم دست یابد. یکی از مشخصه‌های سبکی شعر حافظ و راهکارهای او برای پررنگ کردن صبغۀ بلاغی اشعارش، استفاده از کم گرفت با بسامد بالاست که تاکنون از دید حافظ پژوهان و حافظ شناسان پنهان مانده است. کم گرفت، ابزاری بلاغی و ادبی است که نقطۀ مقابل اغراق به‌شمار میرود و مطلبی، کسی یا چیزی را ضعیفتر، فروتر یا کمتر از حد خود نشان‌دادن یا بیان کردن است. در پژوهش حاضر، ابتدا با تکیه بر نظر اُدبا و صاحبنظران تعریف جامع و کاملی از کم‌گرفت ارائه، سپس روشهای ایجاد مفهوم کم‌گرفت و اغراض آن در اشعار حافظ به روش مطالعۀ کتابخانه ای و به عنوان نکته‌ای سبک‌شناسانه بررسی و تحلیل شده است. برایند پژوهش نشان میدهد که حافظ با تکیه بر گستردگی قلمرو دانش زبانی و بلاغی خود با استفاده از واژه هایی مانند کم و کمتر، ترسم، گویی یا گوییا، مگر، بهتر، اندکی و... توانسته مفهوم کم گرفت را در کلام خود ایجاد کند. کم گرفت در شعر او کارکردهای معنایی و زیبایی‌شناسی نیز دارد که از میان کارکردهای معنایی میتوان به تواضع و کم گرفت خویش، اعتراض توأم با احتیاط، احترام، پند و اندرز و از میان کارکردهای زیبایی‌شناختی به تناسبات لفظی اشاره کرد.

کلمات کلیدی
بلاغت , حافظ , سبک شناسی , کارکردهای معنایی , کم گرفت