ماهنامه علمی سبک شناسی و تحلیلی متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسنامه نشریه
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.112 می باشد
نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر می گردد. این نشریه به بررسی و انتشار مقالات علمی تخصصی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی به عنوان ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی و با امتیاز"ب" در حوزه موضوعات زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است و دارای ضریب تأثیر 0.112 و با درجه کیفیت Q2 می باشد. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهش های کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه می باشد و مقالات را پس از داوری های مشارکتی و پذیرش به چاپ می رساند.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
ترجمه متون به انگلیسی
برای ترجمه متون خود به انگلیسی میتوانید با آقای محمد صادقی به شماره 09155512901 تماس حاصل فرمایید.
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.112
نمایه در گوگل اسکالر
تعداد ارجاعات نشریه
تعداد جلد در سال 12
تعداد دوره در سال 12
تعداد مقاله در سال 120
تعداد مقالات عرضه شده 5600
تعداد مقالات چاپ شده 1064
تعداد مقالات رد شده 4536
نرخ پذیرش(%) 19%
تعداد مقالات مروری چاپ شده 0
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1064
تعداد بازدید کننده مقالات 2090737
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 860420
تعداد صفحات مقالات 21280
تعداد کل منابع مقالات 15960

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 9، ، شماره پی در پی 55

سبک‌شناسی «فیه مافیه» و «مجالس سبعۀ» مولانا (در سطح ادبی؛ مقایسۀ تمثیل)

صفحه (167 - 190)
مرجان علی اکبرزاده زهتاب(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : فروردین 1399
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : اردیبهشت 1399

چکیده
تمثیل که با مصداقی کردن مفاهیم ذهنی جایگاه خاصی در ادبیات تعلیمی و عرفانی پیدا کرده است، از نظرگاه سبک ‌شناسی نیز به عنوان یکی از آرایه‌ها در سطح ادبی قابل بررسی است. مصادیق ملموس راه سریع و مناسبی برای تفهیم آموزه های اخلاقی و اندیشه های عرفانی است. در میان عرفای پارسیگوی، مولانا گوی سبقت را در تمثیلهای عرفانی ربوده است. او در مثنوی معنوی، فیه ما فیه، مجالس سبعه و مکاتیب آراء خود را به زینت تمثیل آراسته تا مفاهیم عمیق عرفانی تقریب ذهن مخاطبان و اهل ذوق شود. در پژوهش حاضر، با شیوۀ کتابخانه‌ای، به گونه‌ای تحلیلی- توصیفی به مدد شواهد مثال و سرانجام ارائۀ جدول به بررسی مفاهیم و ساختار تمثیلهای عرفانی دو کتاب «فیه ما فیه» و «مجالس سبعه» پرداخته شده، نیز به این پرسش پاسخ داده شده است که «در تمثیلهای این دو کتاب، پیوند میان ارکان تمثیل یعنی: مثال (مصداق) با ممثل (مفهوم) چگونه است؟» حوزه های معنایی تمثیلات در سه سطح خداشناسی، انسان شناسی و هستی شناسی جای گرفته اند که انسان شناسی بیشترین فراوانی را دارد و موضوع عرفان و معرفت بیشترین بسامد را شامل میشود. 

کلمات کلیدی
مولانا , تمثیل , فیه ما فیه , مجالس سبعه