ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 5، ، شماره پی در پی 51

سبک شناسی لایه‌ا‌ی آثار برجسته عرفانی حکیم ملاعباسعلی کیوان قزوینی در دو لایه واژگانی و ایدئولوژیک

صفحه (1 - 21)
ناصر محسنی نیا ، محسن ابوالقاسمی (نویسنده مسئول)، رقیه صدرایی
تاریخ دریافت مقاله : تابستان 98
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تابستان 98

چکیده
سبک‌شناسی لایه‌ای، دانشی جدید است که از جامعترین روشها برای بررسی و تحلیل عملی و کاربردی سبک متون و آثار ادبی مورد نظر بهره میگیرد و روشی است مرکب از دانش سبک شناسی عمومی، فرمالیسم و ساختارگرایی. در این شیوه، متن یا متون موردنظر به پنج لایه آوائی، واژگانی، نحوی، بلاغی و ایدئولوژیک تقسیم میشود و سبک شناس به بررسی جداگانه هر لایه، با اتّکاء به اصول حاکم بر هر لایه اقدام میکند و سهم هر لایه را در کشف و توضیح نگرش فکری مؤلّف و اهداف او از تألیف متن را بررسی و مشخص میکند. نظربه اینکه در هر گونه بررسی و تحلیل سبک شناسانه یک متن، مبنای کار بر ساختارهای برجسته و پُر بسامد آن متن استوار است. بدین جهت در این پژوهش بدلیل برجسته بودن دو لایه واژگانی و ایدئولوژیک در سه مورد از آثار حکیم ملّاعباسعلی کیوان قزوینی (1357-1277 ق) شامل؛ بهین سخن، استوار و رازگشا، به بررسی و تحلیل آثار یاد شده بر اساس دو لایه یاد شده پرداخته‌ایم. شیوه کار در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و روش کار کتابخانه‌ای با رویکرد گفتمان انتقادی است. با بررسی و تحلیل آثار موردنظر، سهم هر لایه از دو لایه مورد نظر در کشف و توضیح اندیشه‌ها و افکار عرفانی مؤلّف و نحوه بروز آنها در آثار مورد بررسی مشخص گردیده است.

کلمات کلیدی
ملاعباسعلی کیوان قزوینی , تصوف و عرفان ایران در دوره مع , سبک‌شناسی لایه‌ای , لایه‌های واژگانی و ایدئولوژیک , استوار , بهین سخن و رازگشا