ماهنامه علمی سبک شناسی و تحلیلی متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.112 می باشد
نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر می گردد. این نشریه به بررسی و انتشار مقالات علمی تخصصی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی به عنوان ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی و با امتیاز"ب" در حوزه موضوعات زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است و دارای ضریب تأثیر 0.112 و با درجه کیفیت Q2 می باشد. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهش های کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه می باشد و مقالات را پس از داوری های مشارکتی و پذیرش به چاپ می رساند.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
ترجمه متون به انگلیسی
برای ترجمه متون خود به انگلیسی میتوانید با آقای محمد صادقی به شماره 09155512901 تماس حاصل فرمایید.

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 7، ، شماره پی در پی 53

تبیین مؤلفه‌های شاخص پست¬مدرن در تاریخ سرّی بهادران فُرس قدیم شمیسا با تکیه بر مبانی وجودشناسی آن

صفحه (267 - 288)
فرشته ناصری (نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : اردیبهشت 1399
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : مرداد 1399

چکیده
زمینه و هدف: در این پژوهش، به تبیین مؤلفه‌های شاخص وجودشناسی پست‌مدرن در رمان تاریخ سرّی بهادران فُرس قدیم شمیسا میپردازیم، تا دریابیم، وی با بهره‌گیری از چه تمهیداتی به بیان استنباط‌ها و ادراکات متفاوت و چندگانه‌ این متن میپردازد و تا چه حد توانسته با برهم زدن ساحات‌ وجودی متن، به تبیین کلام خویش بر مبنای یگانه‌سازی موضوعات برای مخاطب، جهت ورود به ساحات‌ وجودی خویش در متن، توفیق یابد. روش: پژوهش حاضر، مطالعه‌ای نظری است، که به شیوه‌ پژوهش کتابخانه‌ای انجام شده است. محدوده و جامعه‌ی مورد پژوهش، رمان تاریخ سرّی بهادران فُرس قدیم، اثر سیروس شمیسا است‌، که توسط انتشارات فردوسی منتشر شده است. یافته‌ها: شمیسا با کمک شگردهایی خاص، بر عدم قطعیت داستان تاریخ سرّی، می‌افزاید و خواننده را در سردرگمی کامل قرار میدهد تا مدام از خود سؤال کند، آنچه روایت میشود واقعی است یا خیالی؟ و کدامیک از ساحات‌ وجودی را باید بپذیرد؟ و ی با درگیرسازی خواننده، تمایل بیشتری به تأکید رابطه خود با مخاطب دارد و میکوشد او را در عمق مباحث وجودشناسانه وارد سازد و اینجاست که مخاطب در قبال نادیده گرفتن مؤلف متولد میشود. شگردهای فراداستانی نیز، در خدمت برجسته‌کردن مباحث وجودشناسانه این اثر قرار دارد و پیرامون آن نظم و انسجام میابد. شمیسا از لحظه ای که اولین اتصال کوتاه را ایجاد میکند، وارد داستان میشود و مرزهای واقعیت و تخیل را میشکند. نتیجه‌گیری: شمیسا از یک سو با به چالش کشیدن تصورات معمول خواننده، مبنی بر جدایی تخیل از واقعیت، نسبی بودن حوادث جهان را میرساند، از سویی دیگر تراوشات ذهنی وی، قدرت تمییز و تشخیص جهان واقعی را ازجهان مخیل، برای خواننده مشکل ساخته و او را به تحیر وا میدارد.

کلمات کلیدی
پست‌مدرن , وجودشناسی , ساحات‌ وجودی , مرگ مؤلف , تاریخ سرّی بهادران فُرس قدیم.