ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 5، ، شماره پی در پی 51

تاثیر حزب توده و مبانی فکری آن در ادبیات معاصر

صفحه (261 - 275)
حامد صلاحی ، محمود فضیلت (نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : آذر 1398
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهمن 1398

چکیده
با آنکه در دهه‌های اخیر منتقدان و نویسندگان به نظریه‌های جدید توجه شایسته‌ای داشته‌اند؛ اما تاکنون سیر تاریخی ورود و دگرگونی نقد و نظریه‌های جدید چندان بررسی و تحلیل نشده است. از جریانهای فرهنگی و سیاسی معاصر، یکی نیز جریان چپ و حزب توده است. حزب توده از مؤثرترین پدیده‌های ادبی معاصر ماست که تاکنون به یافتن رد پای ایدئولوژی آن در آثار ادبی – چندان که باید – پرداخته نشده است.    مقالۀ حاضر، تأثیر ایدئولوژی چپ بویژه نظریۀ ادبی حزب توده را بازخوانی و تحلیل کرده و به آبشخورهای فلسفی و ادبی چهره‌هایی چون احسان طبری پرداخته است. همچنین حجم عظیمی از مقالات رادیکال و حزبی جریان چپ را -که غالباً با نام مستعار نوشته شده‌ و تاکنون ارزیابی و تفسیر و تحلیل نشده- نقد و بررسی کرده است. از این روی، در این مقاله برای نخستین بار مباحث نظری و زیبایی‌شناسانه حزب توده بر پایۀ این مقالات تحلیل و طبقه‌بندی میشود و به مقوله‌هایی همانند ماتریالیسم تاریخی، نقش زیربنایی اقتصاد در رئالیسم فرهنگی و هنری، مبانی نظری شهود دیالکتیکی، تحلیل ماتریالیستی آثار هنری و تبلیغ ماتریالیسم در تحلیل آثار هنری مستقل توجه میگردد.

کلمات کلیدی
نظریۀ ادبی , زیبایی‌شناسی , حزب توده , مارکسیسم , چپگرایی