ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 2، ، شماره پی در پی 36

انگیزه‌ها و شیوه‌های دشوار سازی در سروده‌های علی معلم دامغانی

صفحه (0 - 0)
رضا بیات
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
دشوارسازی (difficult making) یکی از هنرسازه‌‏ها (device) یا شگردهای رایج در ادبیات است که در شعر علی معلم دامغانی بسیار برجسته شده و در جایگاه وجه غالب نشسته است؛ یعنی عنصر تعیین‌کننده‌ای که بر عمدۀ مسائل زبانی، بلاغی و محتوایی شعر او سایه انداخته است. در شعر انقلاب، معلم از برترین مصادیق دشوار‌گویی است که شعرش در عین دشواری، با اقبال و شهرت نسبی مواجه شده است. این امر باعث شده که شعر معلم بارها مورد توجه محققان قرار بگیرد و از دیگر سو، شعرا رغبت یا توانایی تقلید شیوۀ او را نداشته باشند و شیوۀ او به جریان شعری تبدیل نشود. در جستار حاضر شیوه‌های دشوارسازیِ معلم در حوزۀ این علوم ادبی بررسی میشود: دستور زبان (سطح صرفی و سطح نحوی)، معانی (تغییر بافتار و ایجاز)، بیان (دورخیالی و کنایه)، بدیع معنوی (بینامتنیت: تضمین، تلمیح و اشاره). غیر از اسباب و راهکارهای دشوارسازی، انگیزه‌های دشوارزبانی نیز بررسی شده‌اند. شواهد نشان میدهند که میل به تمایز و تشخص زبانی و در پاره‌ای موارد عدم درک عمیق و درازمدت از محتوای به نظم درآمده، اصلیترین انگیزه‌های دشوارزبانی معلم باشند.

کلمات کلیدی
شعر فارسی , نیاز شیرازی , مثنوی فیروز و نسرین , سبک‌شناسی , نسخه خطی , علی معلم دامغانی , شعر انقلاب اسلامی , دشوار سازی , نقد دستوری , نقد واژگانی , ایجاز , دورخیالی , بینامتنیت