فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این فصلنامه 0.142 می باشد
این فصلنامه در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
چاپ کتابها و پایان نامه

-پژوهشگران ارجمند چاپ کتاب خود را به ما بسپارید حتی تیراژ پایین.

-تبدیل پایان نامه به کتاب و چاپ آن با کیفیت مناسب و هزینه منصفانه و در زمان کم.

-تلفن مشاوره 22065569<