فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
نحوه پذیرش مقاله

هر مقاله ابتدا توسط سردبیر بررسی اولیه میگردد و چنانچه موضوع آن مناسب مجله و محتوای آن از پختگی نسبی برخوردار باشد، برای دو داور ارسال خواهد شد. هزینه داوری یک میلیون ریال و غیرقابل برگشت است. چنانچه مقاله ای مورد پذیرش داوران قرار گرفت در جلسۀ هیات تحریریه نیز مطرح خواهد شد و پس از تائید هیات تحریریه در نوبت چاپ قرار میگیرد. هزینه چاپ هر مقاله نیز چهار میلیون ریال است.