select * from merch_journa where jcode = 730 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 408
دیروز: 533
مجموع: 577,187


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
دگردیسی سبک و شیوۀ آموزش و تربیت کودک و نوجوان در ایران و جهان )ازعصرباستان تاکنون(
در جهان باستان، نگرش به کودک، با هدف آموزش و تعلیم او برای بزرگسالی استوار بود. ایرانیان
باستان کودکان و نوجوانان را گرامی میداشتند و به تربیت آنان اهمیت بسیار میدادند. ایرانیان سنین
بین هفت تا پانزدهسالگی را سن شناخت عقلی مینامیدند و در اینسالها نوآموزان، افزون بر تعلیم
دانشهای دینی، طبیعی، ادبیات خواندن و نوشتن و آشنایی با رسم خطهای گوناگون، تاریخ یا کارنامه
)داستان زندگی شخصیتهای تاریخی(، کمانوری، سوارکاری و سپاهیگری، سرود )شعر و چکامه(
همآوازی با موسیقی، نواختن چنگ و دیگر سازها، ستارهشناسی، شطرنج و تمرین راستگویی و دبیری،
نیز آشنا میشدند. دارندگان هر پیشهای فرزندانشان را برای پیش گرفتن پیشۀ پدری خود تعلیم
میدادند. با اینهمه دولت برای آموزش و پرورش کودکان بیسرپرست و نیز پسرانی که باید در آینده
کارهای بزرگ را برعهده میگرفتند، استادانی میفرستاد که مزد میگرفتند. در یونان و مصر و هند و
چین نیز آموزش الزامی بود، مقالۀ حاضر تلاش دارد تا دگرگونی و سیرتحول و تطور سبک و شیوۀ
سامانۀ آموزشی کودک و نوجوان را از دوران باستان تاکنون بررسی کند.
نویسندگان: دکترآسیه ذبیح نیا عمران
کلمات کلیدی: سبک تعلیم، آموزش، ایران، کودک و نوجوان، تعلیم و تربیت
دانلود مقاله