select * from merch_journa where jcode = 729 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 411
دیروز: 533
مجموع: 577,190


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
بررسی سبک شناسی دیوان اشعار فارسی ادیب پیشاوری
آقا سیداحمد رضوی مشهور به ادیب پیشاوری یکی از شاعران توانای اهل مشروطیت است؛ سبک
شناسی شعر ادیب نشان میدهد که او اشعار خود را در بیست و نه وزن سروده است بیشترین بسامد
» ش« اوزان متعلق به بحر رمل و کمترین آن مربوط به بحر سریع است در قوافی اشعار بیشتر حرف
در جایگاه روی قرار دارد و تقریباً » ر« و 44 / 88 درصد اشعار دارای ردیفند و ردیف با افعال ربطی
بسامد بالاتری دارد. ادیب اغلب ازترکیبات کهن استفاده کرده و به اساطیرو لغات شاهنامهای توجّه
بسیار دارد. از لحاظ زبانی به شیوۀ سبک خراسانی شعر سروده است.تشبیه در اشعار او بیشترین
بسامد و مجاز مرسل کمترین بسامد را دارا هستند و آرایههای پرکاربرد شعر ادیب عبارتند از: تکرار،
جناس، مراعات نظیر، تضاد واغراق و... .
توجّه به موسیقی درونی و ادبی، برجستهسازی مفاهیم و مضامین، استفادۀ هنرمندانه و هدفمند
از عناصر زبانی و ادبی از ویژگیهای بارز سبک وی بشمار میایند.
نویسندگان: فاطمه دهقانی تفتی - محمود طاووسی - شهین اوجاق علی زاده - تورج عقدایی
کلمات کلیدی: ادیب پیشاوری، سبکشناسی، موسیقی، زبان، صنایع لفظی، بسامد
دانلود مقاله