select * from merch_journa where jcode = 728 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 397
دیروز: 533
مجموع: 577,176


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
سبک شخصی غزلیات حسین منزوی
حسین منزوی از شگردهای مختلفی برای تشخّص بخشیدن به زبان شعری خود استفاده
کرده است. از همین روی، یکی از راههای شناخت هنرهای ادبی وی که میتواند گامی برای
شناخت مختصات سبکی منزوی باشد، بررسی جنبههای گوناگون زبان شعر اوست. منزوی
با استفاده از زبان، توصیفات، تصاویر و اندیشههای تازه در شعر، یکی از نوآوران این عرصه
محسوب میشود. در این مقاله کوشش شده است به بررسی ویژگیهای سبک شخصی شعر
منزوی )با تکیه بر غزلیات( بعنوان یکی از پیشگامان و پیشاهنگان غزل، در سه حوزۀ زبانی
)آوایی، واژگانی و نحوی(، ادبی )تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز و بدیع( و فکری )مضامین و
مجموعه « محتوای اشعار( پرداخته شود. لازم بذکر است منبع مورد استفادۀ نویسندگان
حسین منزوی است که به کوشش محمد فتحی در سال » اشعار 1387 چاپ شده است.
نویسندگان: حسین خسروی )نویسنده مسئول(، سهراب برگ بیدوندی ، امیرحسین همتی
کلمات کلیدی: حسین منزوی، سبکشناسی نظم، شعر معاصر، غزل
دانلود مقاله