select * from merch_journa where jcode = 723 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 476
دیروز: 533
مجموع: 577,255


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
استفادۀ ویژۀ عطار از تقابلهای دوگانه و تفاوت آن با مفهوم شناختهشدۀ تقابلهای دوگانه در الگوی غربی و بلاغت سنتی
ما در الگوی غربی با یک مفهوم شناختهشده از تقابلهای دوگانه روبرو هستیم که در آن مثلا خوب در برابر بد
یا سفید در برابر سیاه قرار میگیرد، اما عطار دیدگاه خاصی در این زمینه دارد که با سایرین متفاوت است . منحصربفرد
بودن نگرش عطار به تقابلهای دوگانه که او را از دیگران ممتاز میسازد، در بینش کمالگرا و متعالی او به انسان
است که محتاج ژرفنگری و فراتر رفتن از سطح جهان مادّی است؛ به این معنا که دو سوی مثبت و منفی در
تقابلهای دوگانه، فراتر از خصوصیت ذاتیشان عمل میکنند و اگرچه بظاهر در تضاد با یکدیگر قرار دارند، اما در
حقیقت و باطن، یکدیگر را کمال میبخشند. در اسرارنامه شاهد تبدّل عناصر مثبت و منفیِ دو سوی تقابل هستیم
که گاه مثبت به منفی یا منفی به مثبت تغییر مییابد و گاه ارتباط تقابلی دو عنصر مثبت و منفی به یکتایی و وحدت
بدل میشود. هدف ما در این مقاله، تحلیل نگرش خاص عطار به تقابلهای دوگانه است تا اندیشههای وحدانی
او درجهت اتحاد عناصر تبیین گردد و مصادیق تمایز وی از سایرین تحلیل شود.
نویسندگان: سبیکه اسفندیار)نویسندۀ مسئول( ، دکتر محمود حسنآبادی ، دکتر مریم شعبانزاده
کلمات کلیدی: اسرارنامه، تقابلهای دوگانه، تغییر و تبدّل، وحدت.
دانلود مقاله