select * from merch_journa where jcode = 722 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 456
دیروز: 533
مجموع: 577,235


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
بررسی تعریفهای سعدی در گلستان و بوستان
تعریف از راههای مهم پرورش مطالب است. بخشهای بزرگی از تعلیمات اخلاقی و عرفانی
سعدی در بوستان و گلستان از راه تعریف ارائه میشود. در این تعاریف، سعدی با تفکر انتقادی
و تیزبینانه و مستدل، ضمن درک و فهم و تفسیر مسائل پیچیده و حکمتآمیز و تشخیص و
تحلیل سؤالها و بکارگیری منطق با نتیجهگیری معقول از اطلاعات حاصل از منابع معتبر
کتبی و شفاهی توانسته مخاطب را از نقصها و کجرویهای موجود جامعه عبور دهد و او را
برای ورود به مدینۀ فاضلۀ خود رهنمون شود.
اگر هدف از تعریفِ منطقی، ارائۀ تصور واضح از معرَّف و متمایز ساختنِ آن از دیگر مفاهیم
و آوردنِ ضدهای معرَّف » تعریف به مثال « باشد، سعدی در بوستان و گلستان با استفاده از
توانسته ضمن رسیدن به اهداف تعریف، به الگویی کلی در مبحث تعریف در متون ادبی دست
یابد.
در این تحقیق پس از مطالب مقدماتی دربارۀ تعریف، مبحث اصلی به بررسی و تحلیل
تعاریف عرفانی و اخلاقی در هر دو کتاب بوستان و گلستان اختصاص دارد.
نویسندگان: دکتر خدابخش اسداللهی
کلمات کلیدی: تعریف، مفاهیم اخلاقی، مفاهیم عرفانی، بوستان، گلستان.
دانلود مقاله