select * from merch_journa where jcode = 721 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 431
دیروز: 533
مجموع: 577,210


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
بررسی و تحلیل تصحیفهای شکلی در چند بیت از خاقانی شروانی
هر پاره شعری نوعی خاص دارد که آن بافت از یک سو از سنّتهای ادبی ناشی میشود و از دیگر سو از نوع تصویر پردازیهای صاحب اثر نمود پیدا میکند؛ از ترکیب این دوعامل، سبک اثر به دست میآید. در این مقاله بر اساس سبک و چینش واژگانیخاقانی تلاششده است، با ارائه نمونه هایی، شیوهدرست تصحیح و متن شناسی مشخّص و معیّن شود؛ چرا که شعر خاقانی شعری سخته، با انسجامی ویژه و یگانه و الگوی تمام عیار شعر فنّی کِلاسیک فارسی است. بر بنیاد همین نظام و انسجام درونی و برونی میتوان بسیاری از بیتهایی را که تصحیح آنها دشوار مینماید، تصحیح کرد. بنابراین در این مقاله به برخی از بیتهای دیوان خاقانی با چنین دیدگاهی نگریسته شده است. دیدگاهی که بر توجّه دقیق به سبک و تأکید دارد. » اصطلاحی « و » دستوری « تناسبهای خاصّ خاقانی به ویژه تناسبهای
نویسندگان: دکتر مختار ابراهیمی
کلمات کلیدی: خاقانی، تصحیف، تصحیح
دانلود مقاله