select * from merch_journa where jcode = 701 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 447
دیروز: 533
مجموع: 577,226


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
بررسي تطور عملكردهاي اجتماعي زنان در متون نثر داستاني در فاصله قرنهاي ششم تا نهم( با تكيه بر سمك عيّار، ابومسلم نامه، دارابنامة بيغمي و في

در داستانهاي كهن ادبات فارسي، زنان پوسته نقش و حضوري پر رنگ دارند كه ان ييي نقشها بصورتهاي گوناگون مثبت و منفي در متن آثار بازتاب افتهاند. براي بررسي دققتر و ي ي علمتر نوع عملكرد زنان در متون نثر داستاني و سر تطور آن، چهار اثر سم عاّر (قرن كييي ششم)، ابومسلمنامه ( قرن ششم)، دارابنامة بغمي (قرن هشتم و نهم) و فروز شاهنامه (قرن يي نهم) بررسي مشوند كه سؤال اصلي پژوهش ن ز افتن پاسخ براي همن مطلب است. براي يييي رسدن به ان هدف، داستانها را به روش كتابخانهاي و بر اساس هشت مؤلفه اصلي و چهارده ي ي كد فرعي، تجز ه و تحل ل كردهام.

نویسندگان: معصومه قانع(نویسنده مسئول)، پروين سلاجقه
کلمات کلیدی: عملكردهاي اجتماعي، زنان، سمک عیاّر، ابومسلم نامه، دارابنامة بیغمي، كيي فیروزشاه نامه.
دانلود مقاله