select * from merch_journa where jcode = 700 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 423
دیروز: 533
مجموع: 577,202


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
بررسي تحليلي ساختارهاي تشبيه در بخش پهلواني و تاريخي شاهنامه

تشب ه كي از گونههای صور خال در دو بخش پهلواني و تارخي شاهنامه است که يي يي فردوسی آن را از زوایای گوناگونی مانند: وجه شبه، ادات تشبه، انواع تشبه، تقيد، تشبیه ييي حسّي و عقلي و مفرد و مربّ سنجیده و برای اغراضی چون تبیین شگردهای حماسی و ك جلوههای معنایی شاهنامه که اهمّ آنها اغراق است، در اثر حماسی خود بار بردهاست. بر ک این اساس، پژوهش پیش روی شگردهای بارگیری گونههای تشبه، بسامد آنها و نگرش کي فردوسي را در این تشبهات با رویردی توصیفی- تحلیلی بررسي، تحلیل، مقاسه و تبیین کيي کردهاست. وجهشبه ابتكاري، شگردهاي نوردن تشبه، ابتكار و خلاقتّ درآوردن مضامن كييي نو و تازه از مواردی است که فردوسی آنها را بسار دقق و جزي در شاهنامه پردازش کرده ييي و برای بیان مقاصد و اهداف خویش ب ارگرفتهاست. این مقاله تشبیه را از زوایای مختلف در ک شاهنامه بررسی میند.

نویسندگان: علي صفی زاده(نویسنده مسئول)، موسي پرنیان، خلیل بیگ زاده
کلمات کلیدی: فردوسي، شاهنامه، تشبیه، ارکان تشبیه، عناصر تشبه
دانلود مقاله