select * from merch_journa where jcode = 699 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 409
دیروز: 533
مجموع: 577,188


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
شیوه های ایجاز و فشرده سازی کلام در بوستان سعدی

یکی از مهمترین نکاتی که که کلام را مؤثر میسازد و باعث میشود که بگوییم سخن به مقتضای حال مخاطب و مناسب با اوضاع و احوال و درخور موضوع بحث ایراد شده توجه به این مسئله است که با مخاطبان مختلف در اوضاع و احوال گوناگون در باب موضوعات مختلف به چه اندازه سخن بگوییم. ایجاز  در کنار اطناب  یکی از مهمترین مباحث علم معانی است که این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار میدهد. در بیان اهمیت مبحث ایجاز  و در مقابل آن اطناب  همین بس که عدهای از بلاغیون، بلاغت را در شناخت موارد کاربرد هنرمندانه ایجاز  و اطناب  در لام خلاصه ردهاند. بوستان یکی از مظاهر اعلای فصاحت و بلاغت در كك ادب فارسی است که سعدی در جای جای آن از انواع ایجاز در جهت فشردهسازی کلام بهرهها جسته است. این مقاله میکوشد تا ضمن معرفی و بررسی مبحث بلاغی ایجاز و انواع آن به تبیین شیوهها و شگردهای فشردهسازی کلام در بوستان سعدی بپردازد.

نویسندگان: فاطمه صالحی(نویسنده مسئول)
کلمات کلیدی: بلاغت، علم معانی، ایجاز، فشرده سازی کلام، بوستان سعدی
دانلود مقاله