select * from merch_journa where jcode = 697 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 460
دیروز: 533
مجموع: 577,239


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
بررسی و تحلیل تشبیهات درباری در قصاید سیف فَرْغانی

بسیاری از شاعران ایرانی از دیرباز در دربار صاحبان قدرت سیاسی حضور مقطعی یا دائمی داشتهاند؛ اما بودهاند شاعران آزادهای که هیچگاه گرد قدرت نگشتهاند و یا پس از مدتی به دلایل گوناگون ترْکِ سلطانی را ترککردهاند. حضور یا پشتپازدن به قدرت، در شکلدادن تصاویر شعری شاعران تأثیر گذار بوده است. در این مقاله تأثیر دربار بر تشبیهات اشعار سیف فَرْغانی به عنوان شاعری که از دربار و امتیازهای حکومتی بریده بررسی میشود. برای رسیدن به هدف پژوهش، عناصر درباری، به یازده بخش تقسیم شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در میان یازده بخش عناصر درباری، حوزۀ نقد رایج و پدیدههای گرانقیمت و نفیس بیشترین بسامد و حوزۀ پارچههای قیمتی کمترین بسامد را به خود اختصاص دادهاست. سیف از این عناصر درباری نه در مدح امیران و سلاطین زمان بلکه در برخی از موارد به مذمّت و نکوهش آنها نیز پرداخته است. او عمدتاً از این تشبیهات درباری در فخر و مباهات خویش، مدح و توصیف معشوق و بیان اندیشههای دینی و اجتماعی بهره برده است. این رویکرد ناظر بر این است که هرچند ممکن است شاعران علیه اهداف و آمال حکومتی بشورند، تحت تأثیر سنتهای ادبی و روح حاکم بر زمانه هستند.

نویسندگان: سید محمدعلی سلمانزاده اطاقسرایی(نویسنده مسئول) ،دکتر مسعود روحانی ،دکتر مرتضی محسنی ، دکتر علی اکبر باقری خلیلی
کلمات کلیدی: سیف فَرْغانی ، تصاویر درباری، قصیده، تشبیهات درباری
دانلود مقاله