select * from merch_journa where jcode = 694 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 404
دیروز: 533
مجموع: 577,183


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
تحلیل نشانه های لفظی و معنایی اشعار شمس طبسی
شمسالدّین محمّدبن عبدالکریم طبسی از شعرای شاخص قصیدهسرای اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری است. اگرچه به دلل قرار گرفتن شهرت او در پرتو شهرت شاعران ي شهر معاصرش چون سناي، عطار، انوري، خاقاني، مولوي و سعدي، دیگر مجالی برای نمود يي این شاعر باقی نماندهاست؛ امّا او به سیاق شاعران اواخر قرن ششم و پیروان سبک انوری، در آوردن ترکیبات خاص و مبتکرانه، استفاده از ا ماژهای شعری و آوردن مضامین دقیق و ي لطیف تبحّر زیادی داشتهاست؛ تا جایی که آفرنش و خلق تصاور شاعرانه و تناسب همگون يي در ساختار و زبان، میتواند شعر او را در ردف شعر شاعران توانمند قرن ششم و هفتم قرار ي دهد، هدف از این پژوهش نشان دادن جایگاه شمس طبسی در قصیدهسرایی و بررسی ویژگیهای سبی شعر اوست. حاصل پژوهش نشان میدهد که وی در خلق ترکیبات نوآیین و ك تازه، شاعری توانا بوده و پویایی تصاویر شاعرانۀ او نه در سطح عمودی کلام؛ بلکه در زنجیرۀ همنشینی یا سطح افقی کلام بارز است.
نویسندگان: سعید حاتمی(نویسنده مسئول)، سعیده حاجی زاده، حمید جعفری قریه علی
کلمات کلیدی: دیوان شمس طبسی، ساختار بیرونی و درونی شعر، سبک شناسي، مضامین و معانی
دانلود مقاله