فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

تلگرام

Thesis_Consultancy@

کانال تلگرامی با هدف کمک به دانشجویان محترم در دوره های تحصیلات تکمیلی 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 589
دیروز: 387
مجموع: 418,842


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
زیبایی شناسی وجه شبه در تشبیهات خمسۀ نظامی
تشبیه رایجترین صورخیال شاعرانه و اساسیترین رکن دستگاه بلاغی اشعار هر شاعر است، زیرا ارکان بعدی صورخیال مانند استعاره و کنایه از تشبیه ناشی میشوند. از میان چهار رکن تشبیه ، وجه شبه از اهمیت بیشتری برخوردار است تا جاییکه علمای بلاغت آنرا مهمترین رکن تشبیه میدانند. از میان تقسیمات متعددی که علمای بلاغت برای تشبیه قائل شده اند،دو نوع تشبیه مجمل و مفصل ) یعنی اقسام تشبیه به اعتبار حذف و ذکر وجه شبه ( و تشبیه بلیغ ) تشبیه به اعتبار حذف وجه شبه و ادات( و چگونگی آن موضوع اصلی این پژوهش است ، زیرا حذف یا ذکر وجه شبه به علل مختلفی صورت میگیرد ؛ در این مقاله کوشیده ایم ذکر ، حذف ، تازگی و تنوع وجه شبه و علل آن را در اشعار نظامی گنجوی بررسی کنیم.
نویسندگان: زیبا اسماعیلی(نویسنده مسئول)، دکتر ناصر کاظم خانلو
کلمات کلیدی: وجه شبه، تشبیه مفصل ، تشبیه مجمل، نظامی، پنج گنج
دانلود مقاله