فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 398
دیروز: 733
مجموع: 504,269


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
تقابلهای دوگانه در غزلیات عطار

چکیده

تقابل معنایی یکی از پر بسامدترین هنرهای کلامی به شمار میرود که بسیار مورد توجه ساختارگرایان قرار گرفته است. تقابل معنایی در پژوهشهای معناشناسی و ساختاری آثار ادبی، به عنوان شبکه ای نظامند و سازمان یافته در نمایاندن روابط مفهومی میان واژگان نقشی موثر ایفا میکند. پژوهش حاضر به بررسی تقابلهای معنایی و واژگانی در دویست غزل فریدالدین عطار نیشابوری میپردازد و حاصل کار نشان میدهد که عطار به چه میزان از این هنر کلامی بهره برده است. در غزلهای عطار چندین حوزة تقابلی وجود دارد که بزرگترین و پر بسامدترین حوزة آن اختصاص به مفاهیم ارزشی عرفانی دارد چون: تقابل میخانه و مسجد، زهد و صوفی، بقا و فنا و ... با بررسی این تقابلها میتوان به زوایایی از اندیشه، ناخودآگاهی فردی و جمعی، اوضاع اجتماعی و سبک معنایی عطار، را دسترسی پیدا کرد.

نویسندگان: دکتر فاطمه محسنی گردکوهی
کلمات کلیدی: تقابل دوگانه، جفت واژه ها، غیردوتایی ها، تباین، تناقض، غزلیات عطار
دانلود مقاله