فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 633
دیروز: 424
مجموع: 479,922


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
جلوه‌های تصویری اندیشه‌های عرفانی عزیزالدین نسفی در رسالة «انسان کامل»

چكيده

در قلمرو عرفان، چه نظری و چه عملی، اغلب از مسائلی سخن به میان ميآید که اهل تصوف با آن سروکار دارند یا مهمترین دلمشغولی آنها به شمار میآید؛ به سخن دیگر، آنها برای ورود به حوزة عرفان و طی مراحل سلوک و دست یافتن به کمال، نیازمند آموختن اصولی هستند که در تصوف مطرح است از این روی چندان غریب به نظر نميرسد اگر حجم بسیاری از کتب به جا مانده از صوفیه، به آموزه‌های تصوف اختصاص یافته باشد. كاركرد اين گونه از متون اقتضا ميكند كه مؤلف با به كارگيري زبان ارجاعي و قاموسي، معنا و مفهوم مورد نظر خود را به مخاطب منتقل كند، اما در این گونه از آثار، گاهي نویسنده به دلايلي از جمله توضيح و تبیین و تفهیم يك معنا يا انتقال ملموستر و عينيتر يك مفهوم و امر انتزاعي و غيرمحسوس و اقناع مخاطب، امکانات ادبی زبان را نیز به یاری ميگیرد؛ از جملة این آثار ميتوان به رسالة «انسان کامل» عزیزالدین‌نسفی اشاره کرد. ما در مقالة حاضر، ضمن اشاره‌ای مجمل به محتوا و درونمایة این رساله و سبک نوشتار نسفی، کوشیده‌ایم تصاویر محوری «درخت» و «نور و ظلمت» را به همراه خوشه‌های تصویری مرتبط با آنها، در این رساله، معرفی کرده، ساختارهای گوناگون تصویری آن را بررسی نموده، سپس نقش این تصاویر را در تبیین مفاهیم مورد نظر نسفی در «انسان کامل» تحلیل نماییم 

نویسندگان: منوچهر اکبری ، مریم علینژاد (نویسنده مسئول)
کلمات کلیدی: انسان کامل، خوشة تصویری، تشبیه، تمثیل، درخت، نور و ظلمت
دانلود مقاله