فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 71
دیروز: 397
مجموع: 522,189


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
بررسی سبک موسیقی بیرونی و تناسب آن با محتوا در سوگ سرودههاي خاقانی

چكيده

     خاقاني، قصيده­ سراي بزرگ قرن ششم، هم شاعر صبح است و هم سرايندة سوگ. وي در حدود پنجاه سوگ­سرودة كوتاه و بلند ميكوشد تا خواننده را در عاطفة دردِ ناشي از رويدادهاي غمبار زندگي خود مشاركت دهد. موسيقي بيروني يكي از مهمترين ابزارها براي ايجاد انسجام در مراثي او است. سؤال اصلي اين جستار آن است كه خاقاني به كمك كدام امكانات وزن توانسته­است سبك موسيقي بيروني را با معاني مرثيه هماهنگ سازد؟ پاسخ كوتاه آنكه گزينش غالباً آگاهانة وزن عروضي همنوا با مفاهيم سوگ، از شگردهاي هنري خاصّ شاعر و گونه­اي قاعده­افزايي بر زبان خودكار است. با نگرشي فرمگرا، بهره­گيري از همة تواناييهاي زباني در حوزة وزن از جمله اختيارات شاعري، دوري يا نزديكي هجاهاي كوتاه، بلند و كشيده، فزوني و كاستي انواع هجا، در كنار ديگر عوامل موسيقي­ساز عناصري هستند براي انتقال اندوهِ سوگوارانه در مرگ عزيزان به خواننده. قابل تأمّل است كه خاقاني در اين احساسيترين لحظات نيز به حفظ حريم زبان، خيال و محدودة واژگان خود پاي­بند است. در اين پژوهش به بررسي موسيقي بيروني در مراثي خاقاني، ميپردازيم و ميزان توفيق شاعر را در خلق سوگ­سروده­هاي بديع توصيف ميكنيم.
نویسندگان: نصرالله امامی، محمد رضا صالحی مازندرانی، رضا ارشادی فر (نویسنده مسئول)
کلمات کلیدی: خاقانی، مرثیه، وزن عروضی، محتوا
دانلود مقاله