درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 45
دیروز: 397
مجموع: 522,163


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال نهم-شماره چهارم-زمستان 95-شماره پی در پی 34
سبک شناسی قطعات غنایی شاهنامه دانلود مقاله
شوریده شیرازی و خصایص سبکی دیوان وی دانلود مقاله
مقایسه تجدید ادبی در ایران با رنسانس ادبی اروپا نگاهی تازه به مفهوم سبک شناسی نظم در ایران دانلود مقاله
بررسی محتوایی و سبکی نسخه خطی دیوان اشعار شرعی شیرازی دانلود مقاله
بررسی سبک شناسانۀ قصاید مهرداد اوستا دانلود مقاله
تاملی در نمکدان حقیقت شفایی اصفهانی از منظر سبک شناسی و مقایسه ای کوتاه با حدیقۀ سنائی دانلود مقاله
بررسی و تحلیل در اشعار کسایی دانلود مقاله
بررسی رمانهای دهۀ هشتاد از منظر جامعه شناسی زنانه و مقایسۀ اجمالی آن با رمانهای دهه های پیشین دانلود مقاله
نمود اطلاحات و مضامین طبی در ساختار متن از ویژگیهای سبکی مربان نامه دانلود مقاله
وقاری طبسی یزدی ، معرفی نسخ خطی دیوان اشعار و سبک او دانلود مقاله
نارساییهای زبانی در اشعار شمس لنگرودی دانلود مقاله
توجه به فرهنگ ایرانی یکی از ویژگیهای سبکی اقبال لاهوری دانلود مقاله
توانائی مولوی در لغتسازی ، یکی از مهارتهای سبکی زبانی او دانلود مقاله
بررسی ویژگیهای سبکی دیوان نصیرای همدانی دانلود مقاله
نقش ادبیات و فرهنگ ایرانی در معماری باغهای هند (مطالعه موردی: بررسی باغ مزار تاج محل بر اساس تئوری داده بنیان) دانلود مقاله
بررسی موادی از منشور بین المللی حقوق بشر در سبک خراسانی دانلود مقاله
نسخه xml این شماره