درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 79
دیروز: 397
مجموع: 522,197


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال نهم-شماره دوم-تابستان 95-شماره پی در پی 32
مقاله اول : نفایس الکلام و عرایس الاقلام، گنجینهای خطّی از خشاب نیشابوری دانلود مقاله
مقاله دوم : بررسی مضمون آفرینی با اشیاء کم بسامد در دیوان صائب تبریزی دانلود مقاله
مقاله سوم : بررسی خلاقیت هنری صائب در تصویرسازی با ابزار و شیوههای مجازات دانلود مقاله
مقاله چهارم : سبکشناسی قطعاتِ طنزِ سلمان ساوجی با رویکرد جامعه شناسی ادبیات دانلود مقاله
مقاله پنجم : بررسي و مقایسة مناجات‌نامۀ خواجه عبدالله و الهی‌نامه حسن‌زاده آملی بر پایۀ سبک‌شناسی لایه‌ای دانلود مقاله
مقاله ششم : تحلیل سبک‌شناسی رسالة فصول، اثری ناشناخته از أبوالفضل رشیدالدین میبدی دانلود مقاله
مقاله هفتم : تحلیل و بررسی سبکی«سنگ صبور و همسایه‌ها» از منظر فلسفی–اجتماعی با نقد هیچ‌انگاری دانلود مقاله
مقاله هشتم : معرفی کتاب بحیره فزونی استرآبادی دانلود مقاله
مقاله نهم : تحلیل سبک داستانهای کوتاه و برجستۀ دفاع مقدس دهۀ هشتاد با بررسی 31 داستان از شش مجموعه دانلود مقاله
مقاله دهم : مروری بر سیمای عرب در هزار سال نثر فارسی و نگاههای متفاوت در سبکهای مختلف آن دانلود مقاله
مقاله یازدهم : شیوۀ بازتاب عناصر کهن زردشتی در منظومه های حماسی با تکیه بر بانوگشسب نامه دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : توانائیهای فردوسی در شخصیت پردازی یکی از ویژگیهای سبکی مطالعه موردی: تحلیل شخصیت گرسیوز دانلود مقاله
مقاله سیزدهم : شعر رضوی مشخصه ای سبکی در شعر کودکانۀ دهۀ هشتاد و تحلیل زیبایی شناسی آن دانلود مقاله
مقاله چهاردهم : شیوه های انعکاس سوررئالیسم در رمانهای معاصر و تفاوتها و شباهتهای آنها با مبانی غربیش دانلود مقاله
مقاله پانزدهم : تحلیلی بر تعریفها و کارکردهای ضمیر در زبان فارسی دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : دادستایی و بسآمدی سامانمند آن، در دوره اساطیری و پهلوانی شاهنامه فردوسی دانلود مقاله
نسخه xml این شماره