درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 55
دیروز: 397
مجموع: 522,173


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال هشتم-شماره چهارم-زمستان 94-شماره پی در پی 30
مقاله اول : کارکرد سبک فردی نویسندگان مبدع و خلّاق در طبقه‌بندی سبکی نثر فارسی دانلود مقاله
مقاله دوم : سبک شناسی منظومة مظهرالاثار دانلود مقاله
مقاله سوم : بررسی شیوههای خاص بهرهجوئی از آیات قرآن کریم در جهانگشای جوینی و مقایسهای با کتب مشابه دانلود مقاله
مقاله چهارم : بررسی مختصات زبانی سبک هندی در «سفینه المفردات» سراج اورنگ‌آبادی دانلود مقاله
مقاله پنجم: سبک شناسی قصائد انوری ابیوردی دانلود مقاله
مقاله شش : معرفی نسخه خطی شکارنامۀ ملکشاهی و بررسی سبکی و محتوائی آن دانلود مقاله
مقاله هفتم: بررسی سبک شناسی مقتل منظوم فدایی مازندرانی دانلود مقاله
مقاله هشتم : استقبال از قطعه رودکی در سبکهای مختلف ادب فارسی دانلود مقاله
مقاله نهم : تحلیل زبانی اشعار ولایی ناصرخسرو قبادیانی دانلود مقاله
مقاله دهم : زیباییشناسی بلاغی در حملۀ حیدری راجی کرمانی دانلود مقاله
مقاله یازدهم : مفهوم دقیق مدرنیته از نظر شارل بودلر و کژتابیهای آن در شعر نو فارسی دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : تحلیل نمادشناسانة قصههای عامیانه (با تأکید بر مجموعة«گل به صنوبرچه کرد) دانلود مقاله
مقاله سیزدهم: فره ایزدی، دگردیسیها و چگونگی استمرار آن تا عصر صفویه دانلود مقاله
نسخه xml این شماره