درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 80
دیروز: 397
مجموع: 522,198


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال ششم-شماره سوم-پائیز92-شماره پی در پی 21
مقاله اول: کاربرد واژه ها و ترکیبهای عربی در دیوان رودکی دانلود مقاله
مقاله دوم: مضامین و مزایای مِصبَاحُ الرَسَایِل وَ مِفتَاحُ الفَضَایِل دانلود مقاله
مقاله سوم: نمود فرهنگ و محیط هند در ساختار صور خیال دیوان صائب دانلود مقاله
مقاله چهارم: ساختار قصاید ستایشی در شعر منوچهری دانلود مقاله
مقاله پنجم: تحول در مضمونسازی وایجاد شگردهای بلاغی با اعلام جغرافیایی در سبکهای عراقی و هندی دانلود مقاله
مقاله ششم: بررسی نسخة خطی«روح الله» از دیدگاه ویژگیهای سبکی و خصایص ادبی دانلود مقاله
مقاله هفتم: تحلیل سبکی مثنوی «واله سلطان» دانلود مقاله
مقاله هشتم: تحلیل و بازنمود اهمّیّت لغوی تفسیر قرآن کمبریج دانلود مقاله
مقاله نهم: بررسی تحلیلی سیر انواع تشبیه با تکیه بر نه کتاب بدیع و بیان دانلود مقاله
مقاله دهم: بررسی سبک اشعار سرشار قراجه داغی دانلود مقاله
مقاله یازدهم: اکسیر سخن (بررسی ویژگیهای زبانی سروده‌های اکسیر اصفهانی) دانلود مقاله
مقاله دوازدهم: بررسی نقاط قوّت و ضعف شعر «سیّد حسن حسینی» از نظر تصویر، زبان و مضمون در مجموعة «همصدا با حلق اسماعیل» دانلود مقاله
مقاله سیزدهم: معرفی و بررسی سکینه الصالحین دانلود مقاله
مقاله چهاردهم: نقد ادبی در تذکره های سبک هندی دانلود مقاله
مقاله پانزدهم: بررسی ساختارهای تشبیه در غزلیات شمس دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : تصحیح چند بیت از دیوان ناصرخسرو قبادیانی دانلود مقاله
مقاله هفدهم: بررسی اصلیترین ویژگیهای سبک هندی در غزلیات محمد قهرمان دانلود مقاله
مقاله هجدهم: معرفی طاهر آتشی شیرازی همراه با سیری در ولایت نامه وی دانلود مقاله
مقاله نوزدهم : بررسی ویژگیهای سبکی نسخ خطی دیوان زاهدتبریزی دانلود مقاله
مقاله بیستم: مشبه به ها و تصاویر چهرۀ معشوق در شعر شاعران زن معاصر و تفاوت آن با دیگر دوره ها دانلود مقاله
مقاله بیست و یکم: تمثیل و ساختارهای مختلف آن در مثنوی مولانا دانلود مقاله
مقاله بیست و دوم: نقش جناس مرکب و خط در موسیقی کناری مثنوی از منظر سبک شناسی صورتگرا دانلود مقاله
مقاله بیست و سوم: بررسی مضامین ملامتی در غزلهای عطار دانلود مقاله
مقاله بیست و چهارم: کاربرد نو واژه ها به عنوان یکی از ویژگیهای سبکی در قلمرو زبان غزل سیمین بهبهانی دانلود مقاله
مقاله بیست و پنجم: تصویرگری با شکل واج و واژه، مختصه ای سبکی در قصاید خاقانی دانلود مقاله
مقاله بیست و ششم: ظرایف پیوندهای معنایی در شاهنامه دانلود مقاله
مقاله بیست و هفتم: اسطوره های زن محور، مشخصه ای سبکی در آثار پارسی پور، گلی ترقی و غزاله علیزاده دانلود مقاله
مقاله بیست و هشتم: بازتاب اوضاع اجتماعی در متون عصر قاجار با تأکید بر فرهنگ عامّه دانلود مقاله
مقاله بیست و نهم: بررسی سبک غزلیات نظامی گنجوی دانلود مقاله
نسخه xml این شماره