درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 83
دیروز: 397
مجموع: 522,201


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال پنجم-شماره دوم-تابستان91-شماره پی در پی 16
مقاله اول : تحلیل ساختاری الگوی روایی نمایشنامه های «رازها و دروغها» و «خواب در فنجان خالی» نغمه ثمینی دانلود مقاله
مقاله دوم : تأثیر متون کهن بر نثر داستانی دولت آبادی در رمان کلیدر دانلود مقاله
مقاله سوم : ضعفهای زبانی در اشعار نیما یوشیج دانلود مقاله
مقاله چهارم : نگاهی به قصیده پردازی علی موسوی گرمارودی دانلود مقاله
مقاله پنجم : تطبیق مبانی فکری شعر دوره های خراسانی و عراقی با توجّه به استفاده از خرقه و دستار دانلود مقاله
مقاله ششم : بررسی سبکی اندیشۀ ملامتیه در اشعار مولانا زینی و حافظ شیرازی دانلود مقاله
مقاله هفتم : بررسی نمایش معنا در صورت حکایت شیخ صنعان در منطق الطیر دانلود مقاله
مقاله هشتم : تحلیل سبکی منظومة «ده باب» شمس الدین محمدکاتبی نیشابوری دانلود مقاله
مقاله نهم : تصویر جنگ در شعر کودکان و نوجوانان ایران دانلود مقاله
مقاله دهم : بررسی تطبیقی ساختار صرفی ونحوی شاهنامه و بوستان در تحمیدیه دانلود مقاله
مقاله یازدهم : شیوة بیان سعدی در برخورد با افسردگی در بوستان و گلستان دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : مهمترین ویژگیهای زبانی و فکری روزنامۀ «اختر» دانلود مقاله
مقاله سیزدهم : دو نوع «واو» نویافته در علم معانی با تکیه بر شاهنامۀ فردوسی دانلود مقاله
مقاله چهاردهم : بررسی سبک شناسی غزلیات شیخ آذری اسفراینی دانلود مقاله
مقاله پانزدهم : ترکیبات زبانی مرتبط باخشم و خروش در دیوان چند تن از شاعران دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : کارکرد هنری قافیه در شعر یدالله بهزاد کرمانشاهی با نگاهی سبک شناسانه(با تکیه بر تعداد حروف مشترک) دانلود مقاله
مقاله هفدهم : پرِ نان و بوسۀ آن در شعر خاقانی دانلود مقاله
مقاله هجدهم : ایهام موسیقایی در دیوان خاقانی و سنجش آن با دیوان حافظ دانلود مقاله
مقاله نوزدهم : آیرونی و کارکرد آن در دستگاه فکری ناصرخسرو دانلود مقاله
مقاله بیستم : بررسی و تحلیل چند حبسیه از خاقانی و مسعود سعد بر مبنای سبک شناسی توصیفی دانلود مقاله
مقاله بیست و یکم : نقد وتحلیل و سبک شناسی «اولین بحر طویل فارسی» دانلود مقاله
مقاله بیست و دوم : شگردهای خاصِ نمادپردازی با طبیعت در غزلیات مولوی دانلود مقاله
مقاله بیست و سوم: بررسی وجوه بارز سبک شناختی تحفه المؤمنین دانلود مقاله
مقاله بیست و چهارم : جایگاه حصر و قصر (اختصاص) در شعر قیصر امین‌پور دانلود مقاله
مقاله بیست و پنج : تجلی ویژگیهای پهلوانهای مختلف شاهنامه در شخصیت اسفندیار دانلود مقاله
مقاله بیست و ششم : بررسی سبک«ترسّل اَسفَزاری» دانلود مقاله
مقاله بیست و هفتم : سبک شعری غزلهای جهان ملک خاتون دانلود مقاله
مقاله بیست و هشتم : تحول مفهوم عدالت و رابطة آن با سیاست در گلستان سعدی دانلود مقاله
مقاله بیست و نهم : نگاهی به تناسب موسیقی و مضمون در شعر قیصر امین پور دانلود مقاله
مقاله سی ام : نظری جدید دربارة کتاب «کشف کشّاف» و مؤلّف آن دانلود مقاله
نسخه xml این شماره