فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 9، ، شماره پی در پی 32 XML issn:2008-2789
 • 1. نفایس الکلام و عرایس الاقلام، گنجینهای خطّی از خشاب نیشابوری

  • حسین مسجدی ، مهدیّه اسدی(نویسندۀ مسئول)
  • صفحه 0-0
  نفایس الکلام و عرایس الاَقلام، سندی از سلسلۀ آل برهان در بخاراست. سران حنفی مذهبِ این تبار، مناصب شرعی و حکومتی آن دیار را دارا بودند. این کتاب به قلم نویسنده و شاعر توانا – ملقّب به افضل الشّعرا- رضی الدّین احمد بن محمود بن احمد سمرقندی ، مع...
  تابستان 95 Pdf
 • 2. بررسی مضمون آفرینی با اشیاء کم بسامد در دیوان صائب تبریزی

  • یاسمن اصفهانی بلندبالایی(نویسنده مسئول) ، مهدی تدین نجف آبادی ، مرتضی رشیدی آشجردی
  • صفحه 0-0
  مضمون آفرینی که از ویژگیهای برجستۀ سبک هندی است، ایجاد و یا کشف رابطه و پیوند تازه میان امری ذهنی با عینی است که در ظاهر هیچ پیوندی میان آنها نیست. جزئی نگری شاعران این دوره و تأمل در امور خُرد، عاملی است تا آنها حتی اشیاء پیرامون خود را به عنوان ی...
  تابستان 95 Pdf
 • 3. بررسی خلاقیت هنری صائب در تصویرسازی با ابزار و شیوههای مجازات

  • سپیده جلیل زاده رضائی , دکتر کامران پاشایی (نویسنده مسئول) ، دکتر پروانه عادل زاده
  • صفحه 0-0
  در میان متون ادبی، دیوان صائب تبریزی از جمله آثاری است که با خلق مضامین تازه و کاربرد تصاویر شاعرانه، عقاید، اندیشه ها و فرهنگ حاکم بر عصر صفویه را به روشنی منعکس میکند. این بازتاب که متأثر از روزگار شاعر، باورها و آرزوهای وی است، مباحثی چون جامعه شن...
  تابستان 95 Pdf
 • 4. سبکشناسی قطعاتِ طنزِ سلمان ساوجی با رویکرد جامعه شناسی ادبیات

  • صفا تسلیمی (نویسنده مسئول) ، افسانه امرالهی بیوکی
  • صفحه 0-0
  سلمان ساوجی (م 778ه.ق) از شعرای معروف قرن هشتم، در دربار جلایریان بود که بیشتر شهرتش را مدیون غزلها و مثنویاتش است. این پژوهش بنا دارد قطعات طنز وی را با رویکرد جامعه شناسی ادبی، بررسی کند. نخست، سبک طنز قطعات وی را مشخص کرده و به این نتیجه دست یافته...
  تابستان 95 Pdf
 • 5. بررسی و مقایسه مناجات‌نامۀ خواجه عبدالله و الهی‌نامه حسن‌زاده آملی بر پایۀ سبک‌شناسی لایه‌ای

  • مصطفی گرجی ، مهسا خسروی قاسمی (نویسنده مسئول)
  • صفحه 0-0
  یکی از پژوهشهای جدّی در نوع ادبی الهی نامه ها، تحلیل محتوای اینگونه ادبی بر مبنای سبک شناسی لایه ای در حوزه های پنج گانه آوایی، واژگانی، نحوی، بلاغی و ایدئولوژیکی است و با همین دیدگاه به مقایسه مناجات نامه خواجه عبدالله و الهی نامه علّامه حسن زاده آ...
  تابستان 95 Pdf
 • 6. تحلیل سبک‌شناسی رساله فصول، اثری ناشناخته از أبوالفضل رشیدالدین میبدی

  • دکتر مجید پویان . فاطمه دهشیری(نویسنده مسئول)
  • صفحه 0-0
  رساله فصول اثر رشیدالدین میبدی (ز 520 ه.ق)، مفسّر قرآن و نثرنویس برجسته عرفانی در سده ششم ه.ق است. این رساله اثری ناشناخته از این نویسنده است که تفاوت بنیادین با دیگر آثار او دارد و در کلیّت آن، نوشته ای است در اصول و شیوه های هنر خطابه و فصّالی. نث...
  تابستان 95 Pdf
 • 7. تحلیل و بررسی سبکی«سنگ صبور و همسایه‌ها» از منظر فلسفی–اجتماعی با نقد هیچ‌انگاری

  • محبوبه ذوالفقاری نژاد(نویسنده مسئول) ، محمدرضا نصراصفهانی
  • صفحه 0-0
  برخی معتقدند که انقلاب مشروطه، حکومت رضاشاهی، کودتای 28 مرداد و ... نسلی را که در حدود سالهای 1330-1360 در عرصه ادبیات بالیدند و آثار خود را خلق کردند، با بحران عظیم معرفتی و اعتقادی روبه رو ساخت و منجر به بروز ناامیدی در طیف وسیعی از روشنفکران متفکر...
  تابستان 95 Pdf
 • 8. معرفی کتاب بحیره فزونی استرآبادی

  • علیرضا صالحی
  • صفحه 0-0
  بررسیها نشان میدهد تاریخ نویسی در شیوه ها و سبکهای گوناگون آن، در قرون یازدهم و دوازدهم هجری رواج بسیاری داشته است. کتاب بحیره اثر میر محمد هاشم فزونی استرآبادی، از نویسندگان قرن دهم و یازدهم هجری قمری، از جمله آثار تاریخی، با رویکرد موضوعی است، که ب...
  تابستان 95 Pdf
 • 9. تحلیل سبک داستانهای کوتاه و برجستۀ دفاع مقدس دهۀ هشتاد با بررسی 31 داستان از شش مجموعه

  • دکتر حمیدصمصام (نویسنده مسئول)، ابراهیم گل پرور
  • صفحه 0-0
  داستان کوتاه در چند دهۀ اخیر در ایران نیز، رشد فزاینده ای از نظر کثرت و تنوع مضامین پیدا کرد و با شروع جنگ تحمیلی پیوند عمیق و مؤثری بین داستان کوتاه و دفاع مقدس ایجاد شد، چنانکه در سه دهۀ گذشته نویسندگان زیادی در این عرصه دست به تولید آثاری ارزشمند ...
  تابستان 95 Pdf
 • 10. مروری بر سیمای عرب در هزار سال نثر فارسی و نگاههای متفاوت در سبکهای مختلف آن

  • شادروان محمدحسین محمدی ، محمد عبد المجید(نویسندۀ مسئول)
  • صفحه 0-0
  بررسی تصویر، تصویرشناسی و تصویر دیگری از اهمیت بسیاری برخوردار است. اهمیتش بیشتر به علت نقش آن در شناسایی ملتها به همدیگر و زدودن تصویر کلیشه ای و تحریف شده است که یک ملت دربارۀ ملتی دیگر دارد. از آنجایی که ادبیات میتواند ملل مختلف را با هم آشنا و نز...
  تابستان 95 Pdf
 • 11. شیوۀ بازتاب عناصر کهن زردشتی در منظومه های حماسی با تکیه بر بانوگشسب نامه

  • کلثوم غضنفری
  • صفحه 0-0
  بانوگشسب نامه از جمله منظومه های حماسی فارسی است که سراینده و تاریخ دقیق سروده شدن آن نامعلوم است. این منظومه که ریشه در گذشته باستانی ایران دارد، حاوی عناصر اساطیری، فرهنگی و اجتماعی مختلفی از دوران کهن و همچنین زمان سروده شدنش است. به رغم حماسی بود...
  تابستان 95 Pdf
 • 12. توانائیهای فردوسی در شخصیت پردازی یکی از ویژگیهای سبکی مطالعه موردی

  • معصومه محمدنژاد (نویسنده مسئول)، علی محمد پشت‏دار ، مرتضی حاجی مزدارانی ، علی اصغر کاکو جویباری
  • صفحه 0-0
  ادبیات به دلیل ماهیت و حوزه گسترده اش با دیگر رشته های علوم انسانی از جمله روان شناسی تناسب موضوعی دارد و قابلیت انجام پژوهشهای بین رشته ای را داراست. شاهنامه از آثار مهم ادبیات فارسی است که آفریدگارش، فردوسی در توصیف شخصیتهای کلیدی آن به گونه ای تصو...
  تابستان 95 Pdf
 • 13. شعر رضوی مشخصه ای سبکی در شعر کودکانۀ دهۀ هشتاد و تحلیل زیبایی شناسی آن

  • ابراهیم واشقانی فراهانی
  • صفحه 0-0
  حضرت علی بن موسی(148-203هـ.ق.) که با عنوان امام رضا(ع) هشتمین امام شیعیان دوازده امامی به شمار میرود، گذشته از امامان اول و سوم شیعه، بیش از دیگر امامان مورد توجه ایرانیان بوده است و تجلی این توجه را میتوان در قدمت و کثرت مدایح رضوی در شعر پارسی باز...
  تابستان 95 Pdf
 • 14. شیوه های انعکاس سوررئالیسم در رمانهای معاصر و تفاوتها و شباهتهای آنها با مبانی غربیش

  • دکتر محسن ذوالفقاری ، دکتر جلیل مشیدی ، نادر یوسفی(نویسنده مسئول)
  • صفحه 0-0
  سوررئالیسم عنوان یک جنبش فرهنگی است که در اواسط دهۀ ۱۹۲۰ در دو حوزۀ هنرهای تجسمی و ادبیات اتفاق افتاد. پدیدآورندگان این مکتب برای بیان اهداف خود در آثارشان از عناصر فرا واقعی بهره میبردند. هدف اصلی سوررئالیسم رهایی و آزادی کامل ذهن است. این مکتب به ا...
  تابستان 95 Pdf
 • 15. تحلیلی بر تعریفها و کارکردهای ضمیر در زبان فارسی

  • امید مجد ، سامر الاحمد(نویسنده مسئول)
  • صفحه 0-0
  ضمیر یکی از مباحث مهم دستوری زبان فارسی است که بیشتر دستورنویسان در آثار خود به آن پرداخته و تعاریفی کمابیش مشابه از آن ارائه کرده اند. برخی دستورنویسان ضمیر را جزو کلمات مستقل آورده اند و برخی دیگر آن را اسم خوانده اند، در تقسیم بندیهای ثانوی نیز ت...
  تابستان 95 Pdf
 • 16. دادستایی و بسآمدی سامانمند آن، در دوره اساطیری و پهلوانی شاهنامه فردوسی

  • احمد امینی ، دکترکامران پاشایی فخری ، دکترخلیل حدیدی
  • صفحه 0-0
  و کاربردهای داد هدف اصلی از این مقاله، آن است که بتوان، برداشتی معیّن و هدفمند از مفهومآن در شاهنامه فردوسی را یافت؛ لذا، برآن شدم که با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوایی وبررسی این موارد و تأمّل درلایههای درونی و برونی شاهنامه بخش اساطیری و پهلو...
  تابستان 95 Pdf