فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 9، ، شماره پی در پی 31 XML issn:2008-2789