فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، ، شماره پی در پی 29 XML issn:2008-2789