ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
سال 8، ، شماره پی در پی 28 XML issn:2007-2789
 • 1. بررسی سبکی اشعار دینی قرنهای دوازدهم و سیزدهم هجری و مقایسه ای کوتاه با قرنهای نهم تا یازدهم

  • فاطمه ابوحمزه
  پژوهش حاضر در صدد تبیین سبک اشعار دینی قرنهای دوازدهم و سیزدهم هجری است. بدین منظور اشعار شاعرانی از جمله سروش اصفهانی، وفایی شوشتری، فدایی مازندرانی، حزین لاهیجی، صباحی بیدگلی، طرب اصفهانی، محمدکاظم صبوری، حیران یزدی، کیوان کاشانی، فواد کرمانی، صف...
  تابستان 94 Pdf
 • 2. تأثیر پذیری سبکی بدرچاچی از خاقانی

  • محمود عباسی (نویسنده مسئول) ، حسین اتحادی
  در تاریخ شعر فارسی،گویندگانی هستندکه در شیوه شاعری صاحب سبک وجریان ساز بوده اند.از این جمله، باید از خاقانی شروانی نام برد،که به داشتن سبک وطرز بیان خاص شهرت دارد.به همین دلیل،پس از وی، شاعران زیادی سعی داشته اند تا، ازشیوه سخنوری وی پیروی کنند.بدرچا...
  تابستان 94 Pdf
 • 3. بررسی سبکی و محتوایی ذیل المعارف

  • فاطمه زهرا اسحقی کوپایی(نویسنده مسئول) ، مهدی تدین نجف آبادی مسیح بهرامیان،
  با وجود آنکه بخش عظیمی از گنجینه های ادبی- فرهنگی ایران در سالهای اخیر شناسایی و معرفی گردیده، با این وجود کم نیستند آثار ارزشمندی که همچنان در پردۀ خمول مانده اند؛ از جملۀ این آثار،"ذیل المعارف" اثر شیخ صدر الدین جنید بن فضل الله شیرازی، از شیوخ و ک...
  تابستان 94 Pdf
 • 4. نگاهی به برخی ویژگیها و ظرافتهای اشعار عربی سعدی

  • حسین الیاسی(نویسنده مسئول) ، محمد حسن فؤادیان
  تحلیل ساختار و محتوای شعر شاعران با عنایت به رویکردهای نقد و سبک شناسی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است و میتواند مخاطب را به لایه های درونی و بیرونی شعر، اندیشه ها، و روحیات شاعر رهنمون کند. باین منظور در این مقاله مشخصه های سبکی اشعار عربی سعدی ...
  تابستان 94 Pdf
 • 5. معرفی بدرالدّین هلالی جغتایی استرآبادی و غزل او بر اساس تصحیح نسخ خطی غزلیات وی

  • مریم ایرانمنش (نویسنده مسئول) ، دکتراسحاق طغیانی ، دکتر محمود مدبّری
  بررسی آثار و شناخت متفکّران و شاعران بزرگ، ما را در شناخت هر چه بیشتر بنمایه های فکری آنان کمک میکند. از جملۀ این شاعران بزرگ میتوان به بدرالدّین هلالی جغتایی استرآبادی شاعر توانا و مشهور پایان عهد تیموری اشاره کرد . هلالی یکی از بهترین غزلسرایان ای...
  تابستان 94 Pdf
 • 6. اندوهگرایی مشخّصۀ سبکی غزل شهریار، همراه با مقایسه این ویژگی در غزلهای سعدی و حافظ

  • علی آزادمنش
  چنین بنظر میرسد که انتخاب هنرمندانۀ اوزانِ عروضی، توأم با لحنِ عاطفی، غمگنانه و اندوه آمیز، میتواند در جذّابیت و دلنشینی شعر، رابطه تنگاتنگی داشته باشد.این پژوهش در سه محور الف) غزل شهریار و گنجینۀ ادب کلاسیک ب) وزن عروضی ج) بسامد واژه‏های اندوه ...
  تابستان 94 Pdf
 • 7. وزارت فراتر از وزارت در تاریخ بیهقی

  • مرضیه جعفری(نویسنده مسئول) ، دکتر زهرا اختیاری
  این جستار، بر آن است با توجّه بنصّ سخنان ابوالفضل بیهقی(470ق- 385)، گزارشی نو از وزارت در تاریخ بیهقی ارائه دهد. بیهقی دیوان وزارت و عملکرد وزیر و وزیرگونه ها را بروشنی تبیین کرده است. غالب آثار فقط به بررسی جنبۀ تاریخی وزارت پرداخته اند، امّا بنا ب...
  تابستان 94 Pdf
 • 8. معرفی شرح چاپ نولکشور بردیوان حافظ و ویژگیهای آن

  • مریم خلیلی جهانتیغ (نویسنده مسئول) ، فاطمه شفیعی ، حمید صمصام
  معرفی یک اثر کمتر شناخته شده و بررسی ویژگیهای سبکی آن علاوه برآنکه میراث فرهنگی و قومی یک کشور را قوام میبخشد، موجب اطلاعات وسیع درباب اندیشه و ساختارفکری نویسندگان است بویژه اگراین نسخه درکشوری دیگر و بوسیله نویسندگانی شکل گرفته باشدکه غیر ایرانی با...
  تابستان 94 Pdf
 • 9. سبک شناسی اشعار فارسی مولانا خالدنقشبندی ومعرّفی نسخ خطّی آن

  • نسرین چیره (نویسنده مسئول)، ناصرالدین شاه حسینی
  مولانا خالد نقشبندی ، ملقّب به خالد بغدادی، بنیانگذار یکى از شاخه هاى طریقت نقشبندیه، بنام خالدیّه است. مقالۀ حاضر بمعرّفی نسخ خطّی و سبک شعری او میپردازد. برای دستیابی به این اهدف از روش کیفی و از نوع توصیفی – تحلیلی استفاده شده و مطالعه بص...
  تابستان 94 Pdf
 • 10. سبک شناسی پارودی در آثار طنزآمیز سیّد ابراهیم نبوی

  • نیلوفر حاجی مرادخانی(نویسنده مسئول) ، دکتر علی محمد پشتدار ، دکتر مصطفی گرجی ، دکتر مرتضی جاجی مزدرانی
  تأثیر ادبیّات متعهّد انتقادی در فضای سیاسی– اجتماعی معاصر و بویژه پس از انقلاب، غیر قابل انکارست و در این تأثیرگذاری، نقش طنز، بعنوان گونه ای از ادبیات انتقادی، پررنگست و"پارودی" نیز بعنوان یکی از شگردهای طنزپردازی، در این حوزه، کارکرد برجسته ...
  تابستان 94 Pdf