فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 3، ، شماره پی در پی 45

معرفی دوبیتیهای عامیانه هرات و تحلیل سبک شناسی و جامعه شناسی آنها

صفحه (1 - 17)
منوچهر اکبری(نویسنده مسئول)، راحله حسینی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
چکیده در این مقاله قصد نویسندگان بررسی دوبیتیهای عامیانه هرات است این دوبیتیها زمانی تقریبا چهارصد ساله را در بر میگیرد .روش بررسی به این صورت است که ابتدا حدود سیصد دوبیتی انتخاب و استخراج گردیده و تحلیل بر مبنای آن صورت پذیرفته و سپس این نتایج به صورت مختصر در این مقاله ذکر شده اند. از اصل دوبیتیها در متن مقاله به دلیل محدودیت ؛بعضی دوبیتیها گزینش شده است .

کلمات کلیدی
دوبیتی , هرات , مخاطب , وزن , تشبیه , سبک , تفکر