فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه
کلیک کنید
ضریب تاثیر این فصلنامه 0.142 می باشد
این فصلنامه در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
به اطلاع میرساند مجله از دوازدهم تا سی و یکم مرداد به دلیل تعطیلات تابستانی بسته میباشد.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 3، ، شماره پی در پی 45

معرفی دوبیتیهای عامیانه هرات و تحلیل سبک شناسی و جامعه شناسی آنها

صفحه (1 - 17)
منوچهر اکبری(نویسنده مسئول)، راحله حسینی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
چکیده در این مقاله قصد نویسندگان بررسی دوبیتیهای عامیانه هرات است این دوبیتیها زمانی تقریبا چهارصد ساله را در بر میگیرد .روش بررسی به این صورت است که ابتدا حدود سیصد دوبیتی انتخاب و استخراج گردیده و تحلیل بر مبنای آن صورت پذیرفته و سپس این نتایج به صورت مختصر در این مقاله ذکر شده اند. از اصل دوبیتیها در متن مقاله به دلیل محدودیت ؛بعضی دوبیتیها گزینش شده است .

کلمات کلیدی
دوبیتی , هرات , مخاطب , وزن , تشبیه , سبک , تفکر