ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 2، ، شماره پی در پی 40

کارکرد نظام نشانه شناسی در شعر معاصر (با تکیه بر اشعار حسین منزوی، هوشنگ ابتهاج و شفیعی کدکنی)

صفحه (291 - 311)
فاطمه مدرسی(نویسنده مسئول)، رحیم کوشش شبستری، محمد بامدادی
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 95
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 95

چکیده
نشانه شناسی یکی از رهیافتهای نقد ادبی جدید است  که همپای نظریه های ادبی دیگر همانند فرمالیسم، ساختارگرایی، پساساختارگرایی و ... رشد و گسترش یافته و از دو آبشخور زبان شناسی و فلسفه تغذیه کرده است.  نشانه شناسی متون ادبی نیز یکی از شاخصه های نشانه شناسی است که به تجزیه و تحلیل متون ادبی، از  جمله شعر میپردازد. در این پژوهش نشانه های ادبی، نشانه های خاص سبکی، نشانه های عاشقانه، نشانه های فرهنگی و اجتماعی و نشانه های عرفانی و اخلاقی در کل اشعار شفیعی کدکنی، هوشنگ ابتهاج و حسین منزوی مورد بررسی قرار گرفته و با هم مقایسه شده است. این پژوهش درصدد است به سوالات زیر پاسخ دهد: 1- بسامد نشانه های ادبی در شعر این شاعران چگونه است؟ 2- بسامد و نسبت  نشانه های عاشقانه، فرهنگی و اجتماعی و نشانه های عرفانی  و اخلاقی در اشعار این شاعران چگونه است؟

کلمات کلیدی
نشانه شناسی , ساختارگرایی , شفیعی کدکنی , هوشنگ ابتهاج , حسین منزوی