ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 1، ، شماره پی در پی 39

کاربرد اصطلاحات همخوشه در سبک‌شناسی متون عرفانی (با تکیه بر مفهوم جذبه در ختم‌الاولیاء ترمذی)

صفحه (113 - 132)
ابراهیم رحیمی زنگنه(نویسنده مسئول)، الیاس نورایی، نقی هاشمی
تاریخ دریافت مقاله : تابستان 1395
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تابستان 1395

چکیده
به‌کارگیری اصطلاحات همخوشه در سبک‌شناسی متون عرفانی، زمینه‌ای است که هنوز درباره آن پژوهشی انجام نگرفته است. این مقاله، کاربرد اصطلاحات همخوشه «جذبه» را در سبک‌شناسی ختم‌الاولیاء حکیم ترمذی توضیح میدهد. نخست با تعریف اصطلاحات همخوشه، توضیح مشهورترین روابط بین آنها ( ترادف، تضاد و تضمن) و تعریف جذبه، پیشینه توجه به اصطلاحات همخوشه در متون عرفانی بررسی شده است. پس از آن، چگونگی و اَشکال کاربرد «جذبه» و هم‌خانواده‌های آن در ختم‌الاولیاء نشان داده شده است. سپس اصطلاحات همخوشه «جذبه» براساس رابطه ترادف، مورد بررسی قرار گرفته و شیوه و شکلهای استفاده ترمذی و اشتراک حوزه معنایی آنها با «جذبه» توضیح داده شده است. این بررسی زبانی، بخشی از ذهن و زبان متشکل، منسجم و تأثیرگذار ترمذی را به تصویر میکشد. از این شیوه میتوان در سبک‌شناسی دیگر متون تصوف، بررسی سبک شخصی و دوره‌ای آنها، تأثیر و تأثر آنها، تألیف فرهنگهای اصطلاحات تصوف، رد یا اثبات انتساب اثر به نویسنده و در نهایت تشخیص خلاقیت یا تقلید نویسندگان در حوزه اصطلات تصوف بهره گرفت.

کلمات کلیدی
اصطلاحات همخوشه , جذبه , سبک‌شناسی و ختم‌الاولیاء ترمذ