ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 1، ، شماره پی در پی 39

واکاوی و بررسی فرهنگ «تحفه¬السعادت»

صفحه (151 - 166)
دکتر عبدالرضا سیف(نویسنده مسئول)، سعید تقدیری
تاریخ دریافت مقاله : بهار 1396
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 1396

چکیده
فرهنگ تحفه­السعادت از مولانا شیخ محمودبن ضیاءالدّین محمّد است که به سال 916ق در روزگار حکمرانی سلطان اسکندر لودی پادشاه دهلی(894-923 هجری قمری) در هندوستان تألیف و به خواجه سعیدالدّین محمّد طوسی تقدیم شده است. این کتاب با نامهای دیگری چون فرهنگ اسکندری، تحفه اسکندری، تحفه السعاداه و تحفین السعاده سکندری نیز خوانده شده است. این فرهنگ از نخستین فرهنگهای تفسیری فارسی در شبه قاره است که مؤلف آن را به صورت تهجی در بیست و نه باب ترتیب داده و هر باب در دو فصل آورده شده است: اول در مفردات و دوم در اصطلاحات و مرکبات؛ که این تقسیم­بندی، تحفه­السعادت را از فرهنگهای تفسیری اولیه فارسی متمایز میکند. مؤلف در تهیه و تدوین این کتاب از لغتنامه­های فارسی و عربی پیشین بهره گرفته است علاوه بر این مورد توجه فرهنگ­نویسان بعد از خود نیز واقع گردیده. صاحب کتاب درباره برخی از معانی عربی، فارسی، ترکی، هندی و... لغات توضیح میدهد و گاه برای فهم بهتر معانی، نمونه اشعاری از شاعران کهن چون فردوسی، رودکی، حافظ، سعدی، ابن­سینا، ظهیرفاریابی و... می­آورد. این نوشته با معرفی اجمالی فرهنگ تحفه السعادت، از زوایای گوناگونی مانند کاربرد واژگانی، شیوۀ مدخل­دهی، سبک نگارشی و... تحفه­السعادت را بررسی میکند.

کلمات کلیدی
مولانا محمودبن شیخ ضیاءالدّین , تحفه السعادت , فرهنگنامه فارسی