فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این فصلنامه 0.142 می باشد
این فصلنامه در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 3، ، شماره پی در پی 45

نگرشی به "تضادّ و تکرار"، دو شیوه گفتاری سعدی در کلّیّات

صفحه (421 - 441)
غلامحسین شریفی وِلْدانی(نویسنده مسئول)، طاهره خوشحال دستجردی، مرتضی عبّاسی
تاریخ دریافت مقاله : تابستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تابستان 96

چکیده
چرا ساده‌ترین عناصر سخن‌سازی و سخن‌پردازی در کلام سعدی منجر به پیدایش هنری‌ترین گونه و ساخت ادبی میگردد؟ همانکه همه‌جا از آن با نام "سهولت و امتناع" و خصیصه بارز این شاعر و نویسنده و نظریه‌پرداز بزرگ قرن هفتم یاد میکنند. به رغم تکرار، مملّ و بر خلاف اصرار، مخلّ نیست! شاید در وهله نخست، علّت این امر، بیش از به کارگیری واژه‌های ساده، ساده به کار گرفتن واژه‌ها به نظر بیاید، که به تفصیل در طی این مقال در باب آن سخن خواهیم گفت. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی و گشودن یکی از رمزگانهای زبانی و شگردهای بیانی سخن سعدی؛ یعنی "تقابلهای دوشقّی" (binary oppositions) یا "دو انگاری" (binarisme) و تکرارهای نهان‌شده بپردازیم که از پرکاربردترین اسلوبهای سخنوری در زبان ادبی جهان به شمار میرود. 

کلمات کلیدی
سعدی , بلاغت , تکرار , تضاد , ساختار , خوانش