ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 1، ، شماره پی در پی 39

نگاهی به ویژگیهای سبکی شاهنامه سلیمانی اثری از فتح‌الله عارف به تقلید از شاهنامه فردوسی

صفحه (347 - 366)
احمدرضا یلمه ها(نویسنده مسئول)، نسرین اسکندری
تاریخ دریافت مقاله : بهار 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تابستان 96

چکیده

کلمات کلیدی
شاهنامه سلیمانی , سبک خراسانی , فتح‌الله عارف , حماسه , نسخۀ خطّی