ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 3، ، شماره پی در پی 9

نگاهی به سبک شناسی زادالمسافرین حکیم ناصر خسرو قبادیانی

صفحه (0 - 0)
احمد غنی‌پور ملکشاه،منا علی‌مددی،عیسی اَمن‌خانی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
اگر به رابطۀ تفکّر و زبان اعتقاد داشته باشیم، باید قبول کنیم که زبان و شاکله¬‌های آن نیز از گفتاری که در آن شکل گرفته است، تأثیر میپذیرد. به اجمال آنکه هر گفتاری زنجیر‌های از مفاهیم، اخلاقیات و هنجار‌های خاص خویش را تولید میکند؛ از اینرو باید میان ویژگیهای زبانی، مضمون و ..... هر واژه با گفتمانی که در آن تولید شده است، ارتباط معناداری دیده شود.اسماعیلیه نیز طرز گفتار خاص خود را داشته¬اند، تا آنجا که آثار نویسندگانی چون ناصر خسرو مبلّغ مذهب اسماعیلی بشمار میرود، بازتاب همان طرز گفتارست. در این مقاله تلاش برآنست تا با رویکردی سبک¬شناسانه به زادالمسافرین ناصر خسرو بعنوان یکی از اصلیترین آثار شکل¬گرفته در طرز گفتار اسماعیلی پرداخته، ویژگیهای سبکی آن مشخّص شود.

کلمات کلیدی
ناصر خسرو , زادالمسافرین , کلام اسماعیلی , ساختار زبانی , ساختار بلاغی