ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 3، ، شماره پی در پی 37

نوآوری ها و ویژگیهای شاعرانه محمد امین ( نسخه خطی کلیات محمد امین)

صفحه (0 - 0)
فوزیه بی بی(نقوی)
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
محمد امین شاعر اهل سنّت متولد بلخ در نیمه­ی اول قرن سیزدهم شمسی است. تنها اثر باقی مانده­ی وی کلیات اشعار به صورت نسخه­ی خطی می‌باشد که شامل غزل، قصیده، مخمس، تک­بیت و رباعیات، ترجیع­بند، ترکیب­بند و مثنوی است. شاعردر غزل وامدار حافظ و سعدی و در مثنوی مقلد نظامی است. وی در ساختار سرودن اشعار نوآوری­هایی داشته و در آفرینش تعبیر، ترکیبات جدید و واژگان، در عصر خود کم نظیر بوده است. محمد امین در غزلیات و مثنوی­های خود ضمن استفاده از ذخائر زبان خاص شعر، به کاربرد زبان رایج مردم علاقمند بود. ایشان به زبان ترکی هم شعر سروده است که احتمال میرود، زبان مادریش ترکی بوده است. در این جستار سعی شده است با بررسی نوآوری­ها و ویژگیهای شاعرانه در سطح ساختار زبانی و ادبی، ضعفها و قوتهای شعر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتیجه­ بیانگر این است که زبان فارسی از خاصیت ترکیب پذیری وسیعی برخوردار بوده و شاعر با درک این معنا به خلق ترکیبهای شاعرانه و بدیهی پرداخته است.

کلمات کلیدی
محمد امین , نسخه خطی , نوآوری ها , ویژگیهای ساختاری و جلوه های ا