ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 1، ، شماره پی در پی 35

نقش شاعران فارس در جنبش مشروطیت

صفحه (0 - 0)
عبدالرسول فروتن(نویسنده مسئول) ، علی‌محمد مؤذنی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
دانقلاب مشروطیت ایران در تاریخ سیاسی ـ اجتماعی ایران اهمیت فراوان دارد. این جنبش، تحولِ بسیاری در ادبیات فارسی برجای گذاشت. البته شاعران مختلفی هم با سرودن اشعار و نشر آنها به تحقّق اهداف این انقلاب کمک کردند که بیشتر ساکن تهران بودند. در بررسی انقلاب مشروطه عموماً تأثیر اقدامات مردمان مناطقی جز آذربایجان و تهران نادیده گرفته میشود. یکی از این مناطق که اتفاقاً در ایجاد و پیگیری انقلاب مشروطه نقش مهمی داشت، فارس است. در این مقاله، پس از بررسی اجمالیِ وقایع مشروطه در ایران و فارس، شاعرانِ مشروطه‌طلب فارس را به دو دسته تقسیم میکنیم: 1. شاعرانی که در اشعار خود به حوادث آن عهد واکنش نشان داده و با استفاده از شعر، سعی در اصلاح جامعه و بیان آرای خود در این زمینه داشته‌اند؛ مانند: معطر بواناتی، تاجر شیرازی، معتقد اهرمی، فصیح‌الزمان رضوانی، سدیدالسلطنه و... . اشعار آنان هم از نظر تاریخی و اجتماعی و هم از نظر ادبی اهمیت دارد. 2. شاعرانی که عملکرد آنان موجب تقویت روحیه انقلابی مردم و جنبش مشروطه شده و در این زمینه مجاهدتهایی از طریق روزنامه‌نگاری، رساله‌نویسی، مبارزه مسلحانه، تأسیس انجمن و... از خود نشان داده‌اند. البته در این میان دسته سومی نیز همچون شعاع شیرازی و صدرالسادات کازرونی حضور دارند که با تجدّد و مشروطه مخالفند و این اندیشه را در آثار خود منعکس کرده‌اند.

کلمات کلیدی
انقلاب مشروطه , فارس , شاعران مشروطه‌طلب , شعر سیاسی ـ اجتماعی