ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 3، ، شماره پی در پی 41

نقش تقابل در ساختار قصاید دیوان ناصر خسرو

صفحه (205 - 224)
دکتر غلامعلی فلاح، محمّدرضا ایروانی(نویسنده مسئول)، دکتر حبیب‌الله عباسی، دکتر حمید عبداللهیان
تاریخ دریافت مقاله : تابستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تابستان 96

چکیده
یکی از عملکردهای بنیادین ذهن آدمی خلق تقابلها است؛ بنحوی که آموزه‌های ادیان و مکاتب فلسفی بر بستر تقابلها شکل گرفته‌اند. تقابل یکی از محورهای مرکزی شکل‌گیری ساختار قصاید ناصر خسرو است در سی قصیده جامعۀ نمونه، 954 تقابل، یعنی در هر قصیده 32 مورد، در ساختار قصاید(در محور افقی) مشاهده شد که در سه بخش تقابلهای معنایی و فکری(7/58 درصد)، زوجهای متقابل واژگانی و لفظی (7/28 درصد) و ادبی(7/12 درصد) دسته‌بندی شدند. ناصرخسرو از تقابلها در محور عمودی کلام(با بسامد بسیار کمتر) نیز بهره برده است که سرایش ابیات زیاد در قالب ادبی قصیده این مجال را در اختیار شاعر گذاشته است. ناصرخسرو از طریق این تقابلها، قصاید خود را تشخّص و سبک شعری خاصی داده است. روش این پژوهش مبتنی بر شیوۀ استقرایی است که از متدولوژی ساختارگرایی و نظریات نقد ادبی جدید استفاده شده است.

کلمات کلیدی
ساختارگرایی , ساختار , تقابل , ناصرخسرو , قصاید