ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 1، ، شماره پی در پی 39

نقش تداعی‌ معانی بر خلاقیتها ی زبانی اسیر شهرستانی (با تکیه بر فنون بدیعی)

صفحه (23 - 41)
دکتر زیبا اسماعیلی(نویسنده مسئول), دکتر ولی الله شجاع پوریان
تاریخ دریافت مقاله : بهار 1396
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : پاییز 96

چکیده
تداعی معانی یکی از مهمترین تواناییهای ذهن انسان است که طی آن موضوعات مرتبط، یکدیگر را به ذهن فرا‌میخواند. این توانایی ذهن، اساس و مبنایی برای جوشش آگاهیها و گفتگوهای درونی است که زمینه‌ساز آفرینشهای ادبی، به خصوص شعر میشود. در فرایند سرودن شعر، کشف روابط، ظرایف و تناسبهای پیچیده‌ صوری و معنوی در میان کلمات است که التذاذ هنری می‌آفریند و تداعی، حضور سلسله‌ای از واژه‌ها یا اندیشه‌ها را در ذهن شاعر ممکن میسازد. در سبک هندی که تلاش شاعران برای کشف ارتباط میان کلمات، نکته‌یابی و مضمون‌سازی به اوج خود میرسد موتیفها و مضامین و آرایه‌های به کار گرفته شده توسط شاعران، تحت تأثیر مستقیم تداعی‌ معانی در ذهن قرار میگیرند. این تداعیها تأثیر مستقیم و آشکاری بر فنون بدیعی و صور خیال گذاشته است. در این مقاله پس از تعریف مفهوم تداعی، نقش تداعی معانی در خلاقیتهای زبانی و شیوه‌ آفرینش فنون بدیعی در غزلیات اسیر شهرستانی بررسی شده است.

کلمات کلیدی
تداعی معانی , سبک هندی , فنون بدیعی , اسیر شهرستانی