ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 3، ، شماره پی در پی 9

نقد کتاب ((بدایع و بعتها و عطا و لقای نیما)) اثر مهدی اخوان ثالث

صفحه (0 - 0)
امید مجد
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
نیما یوشیج بوده عاشقانه او را میستاید تا جائیکه میگوید: اگر از ما بپرسند برای کسب اعتبار و حیثیت جهانی چه کرده اید پاسخ میدهیم نیما را معرفی کرده ایم(ص78 نقل به مضمون) و به مصداق بیت : حکایتی ز دهانت بگوش جان من آمد  دگر نصیحت مردم حکایت است بگوشم چنان به تعریف و تمجید از آثار و افکار نیما و فراتر از آن عظمت شعر نو میپردازد که تنها این نوع شعر را شعر ناب میداند و نود و پنج درصد اشعار هزار ساله فارسی را جیغ و داد و هیچ و پوچ میخواند (همان کتاب ص 260).متأسفانه شیوه اثبات اخوان ، به ستایش از شعر مورد علاقه خود محدود نمیشود بلکه سعی دارد آنرا بر سایر اشعار فارسی برتری نهد و شاعر مورد علاقه خود را نیز بر اوج قله شعر فارسی بنشاند لذا ناباورانه به قلع و قمع شعر هزار ساله پرداخته بر خداوندان و مفاخر آن میتازد تا جائیکه پنجاه درصد شاهنامه را حرف اضافه میخواند!(ص 115) و سعدی نیز واعظ منظومه سرائیست که پانزده سال عمرش کم ارزشتر از یک ربع عمر چارلی چاپلین است(ص 302) و مثنوی مولوی نیز با اغماض در ردیف کتابهای شعر جای میگیرد چرا که فقط بیست درصد آن مورد تأئید اخوانست(ص 69) و اشعار نظامی هم به مفت نمی ارزد(ص 394). اخوان به این نیز قناعت نکرده ، دهها غلط زبانی و ادبی و فکری از نامبردگان میگیرد و آنگاه با ارائه مستنداتی ضعیف تمام ضعفهای نیما را تا حد اعجازهای پیامبرگونه بالا میکشاند . 

کلمات کلیدی