ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 7، شماره 2، ، شماره پی در پی 24

نسل سوم شاعران دانشگاهی و جایگاه آنها در ادبیات معاصر

صفحه (0 - 0)
مظاهر مصفّا ، محمد علی شفائی(علی آبان)
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
شعر شاعران دانشگاهی از جمله سروده‌های قابل توجه و اعتناست که تا به امروز به صورت موضوعی به آن پرداخته نشده است.این مقاله که در ادامه دو نسل اول و دوم به نسل سوم شاعران دانشگاه اختصاص دارد،ضمن معرفی شخصیت،فکر، زبان و جوهره شعری شاعران این نسل همراه با نمونه‌ها و دلایل کافی نشان داده است که شعر نسل دانشگاهیان نه تنها نسبت به شعر دیگران عقب نمانده است  بلکه برخی از آنها، چند قدم پیشتر از دیگران قرار دارند.نسل سوم با تغییر جهت ناگهانی در زبان و نگاه و محتوا نسبت به دو نسل قبل از خود، همگام با تحولات و تغییرات دوره مدرن در جهان دست به حرکتهایی در شعر زدند که هم خود ماندگار در تاریخ خواهند بود و هم تأثیر فراوان بر دیگر شاعران داشته و دارند.نگارنده که خود از شاعران نسل سوم دانشگاهی به شمار می‌آید، با بسیاری از شاعران  نسل سوم چه از لحاظ آثار و چه خود آنها، آشنایی و مطالعه دقیق و عینی داشته است و کاملاً بر آثار آنها اشراف دارد. به همین جهت تئوریها و بررسیها نتیجه شناخت کامل از آنهاست.شاعرانی چون:قیصر امین پور،سید حسن حسینی، حسن دلبری، امید مجد،صابر امامی،محمد رضا روزبه،محمدرضا ترکی ،حمیرا زمردیان و....

کلمات کلیدی