فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این فصلنامه 0.142 می باشد
این فصلنامه در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 3، ، شماره پی در پی 45

ملاکهای کاربردشناسی تمایز واژه‌های چندمعنا و متشابه (با تکیه بر شواهد شعری از لغت‌نامۀ دهخدا)

صفحه (399 - 419)
ناصرقلی سارلی(نویسنده مسئول)، نفیسه راستگو
تاریخ دریافت مقاله : تابستان 94
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تابستان 94

چکیده
این مقاله کوششی است در به‌دست دادن ملاکهای کاربردشناسی برای تشخیص واژه‌های چندمعنا و متشابه. ذکر وجوه تفارق واژه‌های چندمعنا و متشابه از مباحث رایج در کتب و برخی مقالات معنی‌شناسی است امّا ملاکهایی که زبانشناسان در این زمینه مطرح کرده‌اند وقتی محک تجربه به میان میآید، چندان راهگشا نیست. شیوه‌ای که این مقاله پیشنهاد میکند مبتنی بر بررسی دوبارۀ علل شکل‌گیری چندمعنایی در واژه‌هاست. چنان‌که با ارائۀ شواهد شعری از لغتنامۀ دهخدا تأکید میشود، روابط همنشینی واژه‌ها و بافتی زبانی که واژه درون آن جای میگیرد، از علل شکل‌گیری چندمعنایی در واژه‌هاست و از این رو، در بازشناختن واژه‌های چندمعنا از متشابه نیز از همین ملاکهای کاربردشناسی میتوان بهره برد.     هرچند برخی معانی که مؤلفان لغتنامۀ دهخدا برای واژه‌ها آورده‌اند میتواند محلّ تردید باشد، شواهد شعری این لغتنامه برای بررسی و تحلیل روابط همنشینی و روابط معنایی یک واژه با واژه‌های همبافت گاه بسیار راهگشاست و ازین رو اساس قرار گرفته‌اند.به سبب گزینش واژه‌ها و شواهد شعری از لغتنامه، ارجاعی به متون داده‌نشده‌است.

کلمات کلیدی
چندمعنایی , متشابه , مؤلفۀ معنایی , معنای مرکزی , معنی‌شناسی , تغییر معنایی