فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 1، ، شماره پی در پی 43

مقایسۀ تطبیقی اسم‌جمعهای لغتنامه و دیباج‌الأسماء

صفحه (343 - 356)
محمد منصور(نویسنده مسئول)، علی‌اصغر اسکندری، اسماعیل شموشکی
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 97

چکیده
از دیرباز تاکنون، تألیف فرهنگهای دوزبانه، بخصوص لغتنامه‌های عربی بفارسی، دغدغۀ اهل ادب و عالمان این حوزه بوده‌است. تألیف چند ده فرهنگ عربی بفارسی که از نخستین قرون ورود اسلام به ایران برجا مانده، شاهدیست بر این مدعا. یکی از این فرهنگهای قدیمی دیباج‌الأسماء است. نگارندگان براساس همین کتاب، تحقیقی کرده‌اند در جمعهای عربی لغتنامۀ دهخدا، و پس از توضیح دربارۀ ضرورت فرهنگ‌نویسی نوین و ذکر برخی خطاهای فرهنگ‌نگاری در قدیم، جمعهای عربی دو حرف «الف» و «ب» در دیباج‌الأسماء را که در لغتنامۀ دهخدا نبوده، مشخص کرده و سپس تمام این صورتهای جمع را با شش فرهنگ عربی بفارسی کهن مقایسه کرده‌اند. در ضمن این کار، لغتنامۀ دهخدا را با لغتنامۀ فارسی مقایسه کرده و برخی سهوها و خطاهای مؤلفان لغتنامۀ فارسی را نشان داده‌اند.

کلمات کلیدی
لغتنامۀ دهخدا , دیباج‌الأسماء , جمعهای عربی , تصحیح , فرهنگ‌نویسی , لغتنامۀ فارسی , فرهنگهای دوزبانۀ عربی بفارسی