ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 9، شماره 3، ، شماره پی در پی 33

مقاله یازدهم : معرفی نسخه خطی « مجموعه اشعار فارسیه للشعراء المتقدمین » معروف به « جنگ یحیی توفیق » و سیری در سبک نثری آن

صفحه (0 - 0)
حانیه کریمی(نویسنده مسئول) ، دکتر احمد حسنی رنجبر هرمرزآبادی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
نسخه‌های خطی شامل اطلاعات تاریخی و ادبی ارزشمندی است که میتواند برای پژوهشگران ادبی بسیار سودمند باشد و بطور خاص، جُنگهای کهن، دستمایه هایی غنی برای آشنایی با شاعران از یاد رفته و آثار برباد‌رفته نخستین دوره های شعر فارسی هستند.یکی از جنگهای باز مانده از قرن هشتم که تا کنون تصحیح و چاپ نشده، جنگ &یحیی توفیق» کتابخانه سلیمانیه ترکیه است. حال سوال اینجاست که جامع جنگ یحیی توفیق چه کسی بوده است و آیا ابیات نویافته از شاعران آشنا یا اشعاری از شاعران ناآشنا در این جنگ آمده است؟ گرد آورنده جنگ نامعلوم است اما شواهدی مبنی بر شباهت آن با دو جنگ &گنج بخش» و &سعد الهی» و ابیاتی در سعد الهی که تنها در این دو اثر آمده، این احتمال را مطرح میکند که هر سه نسخه از روی یک اثر کتابت شده باشند و احتمالا جامع این جنگ نیز، سعد الهی مذکور باشد. بررسی دقیق این جنگ، تصحیح کاملتری از بعضی ابیات شاعران شناخته شده و ابیات نویافته آنها به دست میدهد و ابیاتی از شاعرانی ناآشنا در این جنگ دیده میشود.

کلمات کلیدی
جُنگِ اشعار , نسخۀ خطی , قرن هشتم , تصحیح , مضامین مشترک.